DOFE 2024

Posted by on 30 kwietnia 2024

DOFE 2024
W tym roku przypada 20 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Przez te 20 lat, na terenie całego kraju zrealizowano wiele projektów.
Jednym z nich była przebudowa/rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

 

 

 

W ramach tego­rocz­nej edy­cji Dni Otwar­tych Fun­du­szy Euro­pej­skich, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach zapra­sza na:


Wie­czorne pokazy nieba.
– 10 maja 2024
– 22:00 i 23:00
szcze­góły –sprawdź koniecznie

UWAGA: Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Wej­ście tylko z ŻETONEM, który można pobrać w dniu pokazu przy wej­ściu do budynku, na 15 minut przed roz­po­czę­ciem pokazu.


Week­end w MOA.
– 11–12 maja 2024
– sobota: 12:00, 14:00, 16:00, nie­dziela: 14:00, 16:00
szcze­góły –sprawdź koniecznie

UWAGA: Udział w wyda­rze­niu jest bez­płatny. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Obo­wią­zuje wcze­śniej­sza rezer­wa­cja poprzez for­mu­larz zgło­sze­niowy. Zapisy od piątku (od godz. 10:00), na tydzień przed wydarzeniem.


Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium!!! Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.


Akcja DOFE jest czę­ścią szer­szej kam­pa­nii pro­wa­dzo­nej przez Komi­sję Euro­pej­ską. Pozwala ona bli­żej poznać róż­no­rod­ność pro­jek­tów reali­zo­wa­nych z pomocą dota­cji unijnych.

20lat.eu