Nowy Rok 2019

Posted by on 30 grudnia 2018

Nowy Rok 2019

Nowy Rok…
Teraz jest usta­lony czas na pod­ję­cie corocz­nych posta­no­wień.
W przy­szłym tygo­dniu może­cie jak zwy­kle zacząć bru­ko­wać nimi piekło.”

Mark Twain

 

Choć w tej tezie tkwi sedno wielu naszych nowo­rocz­nych dekla­ra­cji, a tych praw­dzi­wie trwa­łych jest bar­dzo nie­wiele 🙂 – życzymy Wam tak zwy­czaj­nie, szcze­rze i ser­decz­nie – WSZYSTKIEGO DOBREGO!

 

Ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego

 

PS.
Pamię­taj­cie o zwie­rzę­tach w Syl­we­stra! Swo­ich i oko­licz­nych. Warto “odpu­ścić” sobie petardy i wystrzały!
Jesz­cze raz WSZYSTKIEGO DOBREGO!