Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

Posted by on 03 stycznia 2019

Ferie zimowe 2019 w naszym Obserwatorium

 

 

W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  14 do 25 stycz­nia 2019 roku – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

 

 

 

Pro­po­nu­jemy, co następuje:

 

SEANSEPLANETARIUM – od ponie­działku do piątku – BEZPŁATNE!

  • dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – o godzi­nie 10:00
  • dla osób indy­wi­du­al­nych – o godzi­nie 11:00

 

Pro­gram sean­sów dla osób indywidualnych:

15.01.2019 – wtorek
„Niebo według Greków”
– dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, dorośli

16.01.2019 – środa
„Niebo dla survivalowców”
– dzieci powy­żej 8 lat, mło­dzież, dorośli

17.01.2019 – czwartek
„Wyprawa na biegun”
– dzieci powy­żej 10 lat, mło­dzież, dorośli

18.01.2019 – piątek
„Zwie­rzaki na niebie”
– dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, dorośli

21.01.2019 – poniedziałek
„Zwie­rzaki na niebie”
‑dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, dorośli

22.01.2019 – wtorek
„Aktu­alne niebo”
– dla wszyst­kich – w każ­dym wieku

23.01.2019 – środa
„Kosmiczna ZOO
– dzieci powy­żej 12 lat, mło­dzież, dorośli

24.01.2019 – czwartek
„Nasz Wszechświat”
– dzieci powy­żej 8 lat, mło­dzież, dorośli

25.01.2019 – piątek
„Wyprawa przez Układ Słoneczny”
– dzieci powy­żej 4 lat, mło­dzież, dorośli

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seanse roz­po­czy­nają się o usta­lo­nych godzi­nach. Po roz­po­czę­ciu pokazu nie ma już moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium!

 

OBSERWACJE CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA - 21 stycz­nia 2019

  • teren Obser­wa­to­rium, ponie­dzia­łek nad ranem, w godzi­nach 4:00 – 7:00

 

VIII ZIMOWE WARSZTATY ASTROFOTOGRAFII DLA NAUCZYCIELI

  • 25 – 28 stycz­nia 2019
  • szcze­gó­łowe infor­ma­cje – TUTAJ