Janusz Płeszka nie żyje

Posted by on 05 lutego 2019

Janusz Płeszka nie żyje

Ze smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że dnia 31 stycz­nia 2019 roku zmarł Janusz Płeszka, zało­ży­ciel zna­nej chyba każ­demu zwią­za­nemu z astro­no­mią firmy Astro­krak. Wielu z nas znało Janu­sza od ponad 30 lat, od cza­sów wspól­nych wyjaz­dów na obozy astro­no­miczne na sto­kach Lubo­mira w Beski­dzie Wyspo­wym. Będziemy pamię­tali wspólne obser­wa­cje gwiazd, gór­skie wyprawy na foto­gra­fo­wa­nie wscho­dów i zacho­dów Słońca, Twoje porady, zaska­ku­jące pomy­sły, dys­ku­sje i opo­wie­ści przy ogni­sku, Twoje kul­towe powie­dze­nia i inne histo­rie, które do dziś przy­po­mi­namy sobie z uśmiechem.

 

 

Janu­szu! Dobrze było wspól­nie obser­wo­wać niebo i jak to zwy­kłeś mówić na poże­gna­nie – „narka”…

Skła­damy wyrazy współ­czu­cia dla rodziny Janusza.

 

Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego.

 

Cere­mo­nia pogrze­bowa Janu­sza Płeszki odbę­dzie się w czwar­tek (7.02.2019) o godzi­nie 12.20 w Kaplicy na Cmen­ta­rzu Bato­wic­kim, przy ulicy Powstań­ców w Krakowie.

Rodzina Janu­sza prosi, aby zamiast skła­da­nia kwia­tów, zło­żyć datek na rzecz Hospi­cjum św. Łaza­rza, gdyż będzie obecny wolon­ta­riusz z tego hospi­cjum z puszką na datki.