Zaćmienie Księżyca – kolorowe zjawisko…

Posted by on 19 stycznia 2019

Zaćmienie Księżyca – kolorowe zjawisko…

…któ­rego nie spo­sób przegapić!

Słońce to jedyne ciało w naszym oto­cze­niu, które stale świe­cąc wła­snym świa­tłem obda­rza nim pozo­stałe ciała Układu. Dzięki temu widzimy na nie­bie pla­nety, pla­ne­to­idy, cza­sem komety, no i oczy­wi­ście Księ­życ, który okrą­ża­jąc Zie­mię pre­zen­tuje obser­wa­to­rom całość (przy pełni) lub tylko część swo­jej tar­czy. Ale jest taka część prze­strzeni znaj­du­jąca się po prze­ciw­nej od Słońca stro­nie, gdzie to świa­tło wprost nie dociera. To oczy­wi­ście obszar cie­nia, który ma postać stożka się­ga­ją­cego w głąb dużo dalej, ani­żeli wynosi pro­mień orbity naszego natu­ral­nego sate­lity. Tak więc gdy znaj­dzie się on cały w tym rejo­nie, a w tym stu­le­ciu zda­rzy się to 85 razy, mówimy o zja­wi­sku cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Księ­życa. Ponie­waż jed­nak Zie­mia posiada gęstą, sil­nie roz­pra­sza­jącą świa­tło atmos­ferę, to w jej cie­niu nie jest cał­kiem ciemno. Dla­tego też w fazie cał­ko­wi­tej możemy zoba­czyć zaćmiony Księ­życ ubrany w czer­wono-poma­rań­czową szatę. Może to trwać nawet godzinę, tak jak w przy­padku zja­wi­ska które nastąpi nad ranem w ponie­dzia­łek 21 stycz­nia tego roku. Faza cał­ko­wita poprze­dzona jest zawsze fazą czę­ściową o porów­ny­wal­nym cza­sie trwa­nia, kiedy to cień Ziemi zagar­nia coraz to nowe obszary księ­ży­co­wej tarczy.

Zapra­szamy gości do oglą­da­nia tego spek­ta­klu przy pomocy tele­sko­pów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego poło­żo­nego w Nie­po­ło­mi­cach przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, będą tam cze­kali nasi nauczy­ciele słu­żąc pomocą i obja­śnie­niami doty­czą­cymi zjawiska.

Dodat­kowo na wypa­dek złej pogody – a ta jest ostat­nio wyjąt­kowo kapry­śna – będzie można w sali Pla­ne­ta­rium obej­rzeć obrazy trans­mi­to­wane z miejsc o dobrej pogo­dzie.

Zaczy­namy o godzi­nie 4 krót­kim wykła­dem, ale można przyjść też póź­niej, naj­cie­kaw­sza część zja­wi­ska roze­gra się pomię­dzy 5:41 a 6:44. Tuż po godzi­nie szó­stej niebo znacz­nie poja­śnieje, a sam Księ­życ będący na zachod­niej jego stro­nie znaj­dzie się nisko nad hory­zon­tem. Prze­wi­du­jemy zakoń­cze­nie pokazu na godzinę 7.

Pro­szę pamię­tać o sto­sow­nym przy­odziewku i ter­mo­sach z her­batą, prze­wi­dy­wana tem­pe­ra­tura na zewnątrz wynosi minus 4 stop­nie, ale tem­pe­ra­tura odczu­walna będzie na pewno o kilka stopni niższa.

 

Momenty zaćmie­nia i warunki widocz­no­ści w naszej pla­cówce przy dobrej pogo­dzie poda­jemy w tabelce poniżej.

 

21 stycz­nia 2019 roku, poniedziałek

Czas Faza Wyso­kość nad horyzontem Uwagi
04:34 Począ­tek zaćmie­nia częściowego 26 stopni Widoczne
05:41 Począ­tek zaćmie­nia całkowitego 16 stopni Widoczne
06:12 Śro­dek zaćmie­nia całkowitego 11 stopni Słabo widoczne
06:44 Koniec zaćmie­nia całkowitego 6 stopni Prak­tycz­nie niewidoczne
07:51 Koniec zaćmie­nia częściowego minus 2 stopnie Nie­wi­doczne

 

Zapra­szamy!