Aktualności

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

Zamieszczony przez w dniu 19 listopada 2016

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

  Uwaga – lista uczest­ni­ków jest już zamknięta, innymi słowy – brak wol­nych miejsc. [24.11.2016]   Przy­po­mi­namy! Ucznio­wie muszą posia­dać ze sobą ważną LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, nato­miast Rodzice i Opie­ku­no­wie – DOWÓD OSOBISTY. Ponadto, ucznio­wie muszą posia­dać PISEMNĄ ZGODĘ na wyjazd, któ­rej for­mu­larz znaj­duje się w tym ODNOŚNIKU.   Jedziemy na wycieczkę! W War­sza­wie przy ulicy Miń­skiej 65 otwarto wła­śnie wielką wystawę „Gate­way to Space”. Zamie­rzamy zor­ga­ni­zo­wać jed­no­dniowy wyjazd dla uczniów MOA...

Czytaj dalej...

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Zamieszczony przez w dniu 18 listopada 2016

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Tą para­frazą zda­nia z ency­klo­pe­dii księ­dza Bene­dykta Chmie­low­skiego można opi­sać fakt, że wygląd naj­bliż­szego Ziemi ciała nie­bie­skiego nie jest znany tak powszech­nie, jak można by się tego spo­dzie­wać. Dla­tego też opra­co­wa­li­śmy w MOA pro­jekt, który nie tylko umoż­li­wia pozna­nie wyglądu tar­czy Księ­życa, ale też pro­wa­dzi do zapo­zna­nia z cha­rak­te­ry­styką utwo­rów na jego powierzchni. Opi­sy­wane ćwi­cze­nie w for­mie zabawy nie­sie duży...

Czytaj dalej...

Superksiężyc” w Niepołomicach

Zamieszczony przez w dniu 15 listopada 2016

“Superksiężyc” w Niepołomicach

14 listo­pada 2016 roku mie­li­śmy oka­zję podzi­wiać nie­co­dzienne zja­wi­sko, które media okrzyk­nęły mia­nem “Super­k­się­życa”. Orbita  Księ­życa  jest elipsą o  nie­wiel­kim  stop­niu  spłasz­cze­nia. W pery­geum czyli punk­cie naj­bliż­szym Ziemi, zbliża się on do niej na odle­głość śred­nio 363 100 km, to jest o około 43 000 km bli­żej niż punk­cie odda­lo­nym od Ziemi naj­bar­dziej czyli w apo­geum. [Śred­nia odle­głość Księ­życa od Ziemi wynosi 384 402 kilo­me­try]. Jeżeli...

Czytaj dalej...

Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Zamieszczony przez w dniu 15 listopada 2016

“Spacerkiem po nieboskłonie” | listopad 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Na listo­pa­do­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a dłu­go­ści dnia zde­cy­do­wa­nie prze­gry­wają z nocą. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, gdzieś koło godz. 17, wtedy już zorza wie­czorna, prze­staje prze­szka­dzać nam w obser­wa­cjach nieba. Przez całe pogodne niebo roz­ciąga się mgiełka Drogi Mlecz­nej, a nisko nad zachod­nim hory­zon­tem dostrze­żemy w jej tle, w kolej­no­ści gwiaz­do­zbiór Her­ku­lesa, Lutni, Orła i Łabę­dzia, a bli­żej połu­dnika kon­ste­la­cję...

Czytaj dalej...

Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Zamieszczony przez w dniu 11 listopada 2016

“Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Sza­nowni Pań­stwo! Aby żyło się łatwiej 🙂 – wpro­wa­dzi­li­śmy nie­wiel­kie uspraw­nie­nie. Od teraz strona “Pla­ne­ta­rium w sobotę” zawiera plan naj­bliż­szych sean­sów. Mamy nadzieję, że pomoże on Pań­stwu zapla­no­wać wizytę w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium. Har­mo­no­gram ten będziemy regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać.

Czytaj dalej...