Wydarzenia na niebie – marzec 2020

Posted by on 26 stycznia 2020

Wydarzenia na niebie – marzec 2020

Marzec więk­szo­ści koja­rzy się z począt­kiem wio­sny, topie­niem Marzanny, a uczniom z dniem waga­ro­wi­cza. Mówimy o rów­no­nocy wio­sen­nej, czyli o zrów­na­niu się dłu­go­ści dnia i nocy. Słońce wscho­dzi wtedy w miej­scu geo­gra­ficz­nego wschodu i zacho­dzi w miej­scu geo­gra­ficz­nego zachodu. Na co dzień taka infor­ma­cja nam wystar­cza. Jed­nak za począ­tek astro­no­micz­nej wio­sny uwa­żamy moment przej­ścia Słońca przez Punkt Barana. W tym roku nastąpi to 20 marca o godzi­nie 4:50 nad ranem.

Wie­czo­rami na nie­bie domi­nuje pla­neta Wenus, za to nad ranem możemy podzi­wiać Marsa, Jowi­sza i Saturna.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna w pierw­szej poło­wie mie­siąca dopiero w dru­giej czę­ści nocy, by po 18 marca powró­cić na wie­czorne niebo.

Sate­lity serii Star­link podob­nie do ISS naj­pierw poja­wią się po pół­nocy, ale już od 12 marca będziemy mogli wie­czo­rami podzi­wiać te „kosmiczne pociągi”

 

 

  • 2.03 – I kwa­dra Księżyca
  • 9.03 – peł­nia Księżyca
  • 16.03 – III kwa­dra Księżyca
  • 18.03 – nad ranem Saturn, Jowisz, Mars i Księ­życ bli­sko siebie
  • 20.03 – 4:50 Rano począ­tek astro­no­micz­nej wiosny
  • 24.03 – nów Księżyca
  • 28.03 – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Wenus
  • 29.03 – wie­czo­rem Księ­życ bli­sko Hiad
  • 31.03 – nad ranem koniunk­cja Marsa i Saturna

 

Punkt Barana – jeden z dwóch punk­tów prze­cię­cia się eklip­tyki z rów­ni­kiem nie­bie­skim. Jest począt­kiem układu współ­rzęd­nych zarówno rów­ni­ko­wych, jak i eklip­tycz­nych. Nazwa wzięła się stąd, ze ponad 2 tysiące lat temu punkt ten znaj­do­wał się na tle gwiaz­do­zbioru Barana, jed­nak wsku­tek pre­ce­sji osi obrotu Ziemi, dziś punkt Barana znaj­duje się na tle gwiaz­do­zbioru Ryb a za kolejne 600 lat będzie już na tle gwiaz­do­zbioru Wodnika.

Eklip­tyka – okrąg wielki na sfe­rze nie­bie­skiej, po któ­rym w ciągu roku pozor­nie poru­sza się Słońce obser­wo­wane z Ziemi.

Rów­nik nie­bie­ski – okrąg wielki zawarty w płasz­czyź­nie pro­sto­pa­dłej do osi obrotu sfery nie­bie­skiej. Płasz­czy­zna ta pokrywa się z płasz­czy­zną rów­nika ziem­skiego. Dzieli sferę nie­bie­ską na dwie równe czę­ści: pół­nocną i południową.

 

Janusz Nice­wicz