FERIE ZIMOWE 2020/21

 

Zapra­szamy do udziału w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez naszych nauczycieli.

Spo­tka­nia odby­wają się na plat­for­mie komu­ni­ka­cyj­nej ZOOM oraz trans­mi­tu­jemy je na kanale w ser­wi­sie YouTube.

 

Sprawdź­cie propozycje:

 

Ser­decz­nie zapraszamy!