Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Posted by on 14 stycznia 2020

Zajęcia astronomiczne – nowa grupa!

Już po feriach zimo­wych ruszamy z nowym kołem astro­no­micz­nym dla naj­młod­szych.
W każdą środę dzieci mogą spró­bo­wać swo­ich moż­li­wo­ści w odkry­wa­niu astronomii.
Zapisy poprzez sekre­ta­riat MOA lub u nauczy­ciela prowadzącego.

 

 

Rekru­ta­cja: od 15 stycz­nia do 11 lutego 2020 roku.

Pierw­sze zaję­cia już 12 lutego!

Zaję­cia demon­stra­cyjne odbędą się 29 stycz­nia lub 5 lutego godzi­nie 12:30 w sali nr 109 – w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, przy ulicy Szkol­nej 3.

Grupy wie­kowe, ter­miny zajęć i miej­sce zajęć:

Zaję­cia odby­wają się w każdą środę, w godzinach:
14:00 do 15:00 – dla dzieci w wieku 5 – 6 lat
15:30 do 17:00 – dla dzieci w wieku 7 – 8 lat

Miej­sce: Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Szkolna 3, sala nr 13.

 

Justyna Put