Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 03 stycznia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

U nas dzień, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych – noc. I jakoś to wszystko tak swoj­sko wygląda.
Zie­mia jest duża, obraca się wokół wła­snej osi “dość wolno” i każ­dej doby, która trwa 24 godziny, mamy jeden wschód i jeden zachód Słońca.
Nato­miast Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna to ma zupeł­nie “prze­chla­pane”. Okrąża Zie­mię w ciągu 90 minut. Nasza ziem­ska doba to bli­sko 16 okrą­żeń Sta­cji wokół “Błę­kit­nej Pla­nety” – 16 wscho­dów i zacho­dów Słońca.
Szaleństwo!
Ale to stwa­rza moż­li­wo­ści! I to jakie! Dla wszyst­kich, choć przede wszyst­kim dla uczniów i ich nauczy­cieli. Mowa o pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym Sally Ride Ear­th­KAM.
A taki nasz mały suk­ce­sik z tym pro­jek­tem zwią­zany, opi­sano na obser­wa­to­ryj­nym blogu. Zapraszamy.