Wydarzenia na niebie – luty 2020

Posted by on 26 stycznia 2020

Wydarzenia na niebie – luty 2020

Rok 2020 jest rokiem prze­stęp­nym, a to ozna­cza, ze luty będzie miał 29 a nie jak zwy­kle 28 dni. Jed­nak wbrew powszech­nie panu­ją­cej opi­nii dniem prze­stęp­nym wcale nie jest 29 lutego, lecz dzień mię­dzy 23 a 24 lutego.

Wie­czo­rem na nie­bie kró­luje pla­neta Wenus, do któ­rej dołą­czy Mer­kury. Pod koniec mie­siąca na poran­nym nie­bie kró­lo­wać będą pla­nety: Mars, Jowisz i Saturn.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 8 lutego, następ­nie od 21 lutego pojawi się na poran­nym niebie.

Sate­lity Star­link możemy obser­wo­wać w dru­giej czę­ści nocy do 18 lutego, póź­niej już wie­czo­rem będzie oka­zja do obser­wa­cji ich prze­lo­tów. Dokładne godziny prze­lo­tów można zna­leźć na stro­nie Heavens Above

 

 

  • 2.02 – I kwa­dra Księżyca
  • 3.02 – wie­czo­rem Księ­życ mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami
  • 9.02 – peł­nia Księżyca
  • 9.02 – koniunk­cja Księ­życa i Regulusa
  • 10.02 – naj­więk­sza elon­ga­cja wschod­nia Merkurego
  • 15.02 – III kwa­dra Księżyca
  • 19.02 – nad ranem Księ­życ mię­dzy Mar­sem i Jowiszem
  • 20.02 – nad ranem Księ­życ mię­dzy Satur­nem i Jowiszem
  • 23.02 – nów Księżyca
  • 27.02 – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Wenus

 

Janusz Nice­wicz