Aktualności

Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Zamieszczony przez w dniu 06 maja 2017

Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Tekst o takim tytule zna­lazł się nie­dawno na blogu Obser­wa­to­rium i choć od pew­nego czasu – w postaci “Blo­go­wych uryw­ków” – infor­mu­jemy o cie­ka­wych wpi­sach Auto­rów bloga, tym razem wia­do­mość z niego zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.       Niech o spra­wie opo­wie­dzą tytu­łowi stu­denci Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­ko­wie. Obej­rzyj­cie mate­riał fil­mowy:     Inter­dy­scy­pli­narny, stu­dencki zespół AGH Space Sys­tems zapro­jek­to­wał i zbu­do­wał...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w majowe niebo 2017

Zamieszczony przez w dniu 06 maja 2017

Spojrzenie w majowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017 „Idzie lasem maj, dookoła istny raj” - w związku z tym przy­sło­wiem chcie­li­by­śmy, aby wio­sen­nie, zie­lono i  kwit­nąco było zawsze, więc życzmy sobie  dużo bez­chmur­nego nieba, bowiem fir­ma­ment – przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne nie­spo­dzianki. Słońce, o małej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, póź­nym wie­czo­rem 20.V. o godz. 22.31 przej­dzie ze znaku Byka w znak Bliź­niąt. Nadal mozol­nie wznosi się po Eklip­tyce, coraz to wyżej ponad Rów­nik...

Czytaj dalej...

Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Zamieszczony przez w dniu 06 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka W tym mie­siącu, gdzieś koło połowy maja, coraz to póź­niej robi się ciemno, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po nie­bie. Po godzi­nie 22, jeśli spoj­rzymy na połu­dniowo – zachod­nią część nieba, gdzie mie­siąc temu odwie­dzi­li­śmy gwiaz­do­zbiory Raka,  Lwa i Małego Lwa z gro­madą kuli­stą NGC 2419, zawie­ra­jącą ponad milion gwiazd, która to obiega Drogę Mleczną. Nato­miast nasza Galak­tyka, w maju widoczna jest nisko nad hory­zon­tem  po pół­noc­nej stro­nie nieba, co zna­ko­mi­cie...

Czytaj dalej...

VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

Zamieszczony przez w dniu 04 maja 2017

VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

VII LETNIA SZKOŁA POLSKIEGO ODDZIAŁU EAAE 2017 (Sum­mer School 2017) Orle, 27 – 30 czerwca 2017   Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już siódmą – Let­nią Szkołę Astro­no­miczną. Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież...

Czytaj dalej...

Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 04 maja 2017

“Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

27 kwiet­nia 2017 roku Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne stało się miej­scem bar­dzo twór­czego i kon­struk­tyw­nego wyda­rze­nia. W ramach pro­jektu „Kon­struk­to­rzy Marzeń” odwie­dzili nas tre­ne­rzy z war­szaw­skiego Cen­trum Nauki Koper­nik. Pod ich czuj­nym okiem grupa 20 nauczy­cieli z całej połu­dniowo-wschod­niej Pol­ski miała oka­zję zmie­rzyć się z manu­al­nymi i pro­jek­to­wymi wyzwa­niami. Wpro­wa­dze­niem do warsz­ta­tów był wykład wygło­szony przez Pana Domi­nika Kanię, pre­zesa formy Woodward Poland,...

Czytaj dalej...