Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Posted by on 12 września 2020

Zajęcia w nowym roku szkolnym – 2020/2021

Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Uczniowie!

Prze­bu­dowa naszego Obser­wa­to­rium nadal trwa. Na chwilę obecną, koń­czymy już sprawy budow­lane i wkrótce będziemy prze­pro­wa­dzać się do nowego budynku. W ciągu kilku naj­bliż­szych mie­sięcy zaj­miemy się wypo­sa­ża­niem budynku w meble i pomoce dydak­tyczne oraz będziemy uru­cha­miać wszyst­kie urzą­dze­nia czyli np. kopułę wraz z tele­sko­pem, pla­ne­ta­rium, wewnętrzną sieć kom­pu­te­rową. Wiąże się to oczy­wi­ście z nie­do­god­no­ściami, któ­rych z oczy­wi­stych przy­czyn unik­nąć się nie da. Dla­tego w cza­sie prze­pro­wadzki, wszyst­kie zaję­cia będą odby­wały się online. Gdy tylko pra­cow­nie będą uru­cho­mione, natych­miast roz­po­czy­namy zaję­cia sta­cjo­narne, o czym Was oczy­wi­ście poinformujemy.

Mamy wielką prośbę do Rodzi­ców i Opie­ku­nów naszych uczniów:
bar­dzo pro­simy o wypeł­nie­nie potrzeb­nych nam dekla­ra­cji uczest­nic­twa w zaję­ciach (dekla­ra­cja do pobra­nia i wydru­ko­wa­nia) – mamy obo­wią­zek wpi­sać dane o uczniach do Sys­temu Infor­ma­cji Oświa­to­wej. A wypeł­nione dekla­ra­cje pro­simy zosta­wić w naszej tym­cza­so­wej sie­dzi­bie, czyli w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Tade­usza Kościuszki w Nie­po­ło­mi­cach na ul. Szkol­nej 3 (wej­ście od strony boisk) w ponie­działki, środy i piątki w godzi­nach 8:00–17:00 a we wtorki i czwartki w godzi­nach 8:00 do 18:00.

Ze względu na pro­ce­dury bez­pie­czeń­stwa w okre­sie pan­de­mii i pro­ce­dury ochrony danych oso­bo­wych, pro­simy zadzwo­nić (jak będzie­cie Pań­stwo przy szkole) na numer tele­fonu 662–577-451, wtedy wyzna­czony pra­cow­nik MOA podej­dzie i odbie­rze bez­po­śred­nio od Pań­stwa deklarację.

Z góry dzię­ku­jemy za wyro­zu­mia­łość i prze­pra­szamy za wszel­kie niedogodności!

 

Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w zaję­ciach [PDF]

 

Domi­nik Pasternak
Dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach