Niezwykła NOCGWIAZDAMI

Posted by on 14 sierpnia 2020

Niezwykła NOC z GWIAZDAMI

W śro­dowy wie­czór 12 sierp­nia na Rynku Nie­po­ło­mic­kim zja­wili się zarówno miło­śnicy astro­no­mii jak i dobrego kina. Nasze Obser­wa­to­rium wraz z Mia­stem i Gminą Nie­po­ło­mice zor­ga­ni­zo­wało NOCGWIAZDAMI.

Spo­tka­nie roz­po­częło się od krót­kiego wykładu “W(y)padki misji kosmicz­nych”. Następ­nie obej­rze­li­śmy film Apollo 13 a po nim został roz­strzy­gnięty kon­kurs astro­no­miczny, któ­rego nagrody ufun­do­wał Urząd Mia­sta i Gminy Niepołomice.
Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com konkursu!!!

Astro­no­mo­wie z MOA aż do pół­nocy byli do dys­po­zy­cji wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią. Przez cały czas naszego spo­tka­nia polo­wa­li­śmy na Per­se­idy (“spa­da­jące gwiazdy” ) i wielu z nas zaob­ser­wo­wało nawet kilka takich obiek­tów. Astro­no­mo­wie za pomocą lasera pro­wa­dzili krótki instruk­tarz orien­ta­cji na nie­bie i tłu­ma­czyli, gdzie można dostrzec “spa­da­jące gwiazdy”
Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się obser­wa­cje pla­net: Jowi­sza i Saturna, które w tym cza­sie gościły na noc­nym nie­bie. Tym razem obser­wa­cje te musiały być pro­wa­dzone metodą pośred­nią – obraz z tele­skopu można było oglą­dać na ekra­nie telewizora!

Dzię­ku­jemy wszyst­kim przed­się­bior­com z oko­licy Rynku, któ­rzy na czas naszego ple­ne­ro­wego spo­tka­nia, zde­cy­do­wali się wyga­sić neony, dzięki temu niebo nad Nie­po­ło­mic­kim Ryn­kiem było jesz­cze lepiej widoczne!

Mimo, że “Noc z gwiaz­dami” już za nami, zachę­camy nadal do obser­wa­cji Per­se­idów , ponie­waż można je podzi­wiać jesz­cze do końca miesiąca.

Życzymy pogod­nego nieba!!!

 

Monika Maśla­niec

 

 

Foto­gra­fie:
Monika Maślaniec
Justyna Put
Łukasz Maślaniec