Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Posted by on 11 lipca 2020

Kolejna szansa na fotografowanie Ziemi

Ruszyła kolejna, już sie­dem­dzie­siąta, misja pro­gramu edu­ka­cyj­nego Sally Ride Ear­th­KAM & Space Camp. Tak jak przy poprzed­nich misjach, tak i teraz będzie moż­li­wość pro­jek­to­wa­nia swo­ich foto­gra­fii przy uży­ciu uni­ka­to­wych kodów. Udo­stęp­niają je uczniom nauczy­cie­lom MOA, każdy kod ozna­cza moż­li­wość zapro­jek­to­wa­nia jed­nego zdję­cia powierzchni naszej planety.

Warto się pospie­szyć, ponie­waż ostat­nie dostępne orbity będą we czwar­tek, 16 lipca tego roku.

Zachę­cam do aktyw­no­ści w tym pro­gra­mie przy­po­mi­na­jąc nasze suk­cesy, takie jak na przy­kład to zdję­cie, które zna­la­zło się w gru­pie pięć­dzie­się­ciu zdjęć wyróż­nio­nych przez NASA w pod­su­mo­wa­niu roku 2019.

 

 

Grze­gorz Sęk