NOCGWIAZDAMI

Posted by on 05 sierpnia 2020

NOC z GWIAZDAMI

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Urząd Mia­sta i Gminy w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na Rynek Nie­po­ło­micki 12 sierp­nia 2020 roku na wyda­rze­nie “Noc z gwiaz­dami”. Wyda­rze­nie to, odbywa się w ramach 29 Dni Nie­po­ło­mic. Star­tu­jemy o 20:30!

Do zoba­cze­nia!!!

 

 

W pro­gra­mie:
– W(y)padki misji kosmicz­nych – pogadanka
– Kino let­nie – wspólne oglą­da­nie filmu: Apollo 13
– Pokazy i obser­wa­cje nieba – obser­wa­cje roju Perseidów
– Kon­kurs z nagrodami

 

 

WAŻNA INFORMACJA!!!
* Z uwagi na sytu­ację epi­de­miczną pro­simy o spraw­dze­nie wyda­rze­nia na krótko przed pla­no­waną datą.
[ https://www.niepolomice.eu/inne/dni-niepolomic-2020-kalendarium ]

* Orga­ni­za­to­rzy dopeł­nią wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić dobrą pogodę, ale w przy­padku nie­po­gody impreza zosta­nie PRZENIESIONA na inny termin.

 

Monika Maśla­niec