Wydarzenia na niebie – wakacje 2020

Posted by on 02 lipca 2020

Wydarzenia na niebie – wakacje 2020

Te waka­cje będą inne niż zwy­kle, ale nie ozna­cza to, że nie będzie cie­ka­wych zja­wi­ska na naszym niebie.

Mer­ku­rego będzie można obser­wo­wać na poran­nym nie­bie, nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, dopiero od 10 lipca do 9 sierp­nia. Wenus przez całe waka­cje będzie widoczna na poran­nym nie­bie, peł­niąc rolę Jutrzenki, aż do stycz­nia przy­szłego roku. Mars będzie widoczny dopiero w dru­giej poło­wie nocy. Zaś JowiszSaturn przez więk­szą część nocy.

Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna będzie gościła na naszym nie­bie przez cały lipiec, następ­nie pojawi się dopiero pod koniec sierp­nia. Być może uda nam się zaob­ser­wo­wać kolejne sate­lity serii Star­link, któ­rych starty są już planowane.

No i na koniec przy odro­bi­nie szczę­ścia można wypa­trzeć obłoki sre­brzy­ste nad pół­noc­nym horyzontem.

Szcze­góły prze­lo­tów Sta­cji Kosmicz­nej i Star­lin­ków na stro­nie: heavens-above.com
Ter­miny kolej­nych star­tów sate­li­tów Star­link na stro­nie: spacex.com.pl/starlink

 

Lipiec 2020

 

4 – Zie­mia w aphe­lium, czyli naj­da­lej od Słońca (152 mln km)
5 – Peł­nia Księżyca/bliskie spo­tka­nie Księ­życa, Saturna i Jowi­sza na wie­czor­nym niebie
12 – Księ­życ w apogeum/koniunkcja Wenus i Alde­ba­rana z Byka
13 – Ostat­nia kwa­dra Księżyca
17 – Bli­skie spo­tka­nie Wenus i Księ­życa nad ranem
20 – Nów Księżyca
25 – Księ­życ w perygeum
27 – I kwa­dra Księżyca
28 – mak­si­mum roju Akwarydów

 

Sier­pień 2020

 

3 – Peł­nia Księżyca
9 – Księ­życ w apogeum/bliskie spo­tka­nie Księ­życa i Marsa
11 – III kwa­dra Księżyca
12/13 – mak­si­mum roju Perseidów
15 – Wenus bli­sko Księżyca
19 – Nów Księżyca
21 – Księ­życ w perygeum
25 – I kwa­dra Księżyca
28 – Księ­życ bli­sko Jowisza
29 – Księ­życ bli­sko Saturna

 

Bez­piecz­nych Waka­cji i pogod­nego nieba!!!

Janusz Nice­wicz