Wydarzenia na niebie – wrzesień 2020

Posted by on 31 sierpnia 2020

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2020

Wrze­sień to mie­siąc, w któ­rym lato ustę­puje miej­sca jesieni. Słońce w swej wędrówce wzdłuż eklip­tyki, prze­tnie rów­nik nie­bie­ski w punk­cie rów­no­nocy jesien­nej, nazy­wa­nym punk­tem Wagi. Wtedy też roz­pocz­nie się astro­no­miczna jesień i dni będą już krót­sze od nocy. Jest to dobra wia­do­mość dla obser­wa­to­rów noc­nego nieba.

Przez cały mie­siąc od wie­czora towa­rzy­szyć nam będą olbrzymy gazowe Jowisz i Saturn, za któ­rymi podąża poma­rań­czo­wo­czer­wony Mars.

Wenus będzie nam ład­nie świe­ciła na poran­nym nie­bie na ponad 2 godziny przed wscho­dem Słońca.

Przez cały mie­siąc będziemy mogli oglą­dać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS), naj­pierw w dru­giej czę­ści nocy, a od 17 wrze­śnia wieczorem.
Każ­dej nocy możemy też obser­wo­wać na nie­bie, serie sate­li­tów Star­link. Dokładne czasy prze­lo­tów i jasno­ści można zna­leźć na stro­nie: Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na stro­nie: heavens-above.com

 

 

  • 2 IX – peł­nia Księ­życa, zbli­że­nie Księ­życa i Neptuna
  • 6 IX – Księ­życ w apo­geum, zakry­cie Marsa przez Księ­życ (u nas widoczne jako bli­ska koniunkcja)
  • 10 IXIII kwa­dra Księżyca
  • 14 IX – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Wenus
  • 17 IX – Nów Księżyca
  • 18 IX – Księ­życ w perygeum
  • 22 IX – Słońce w punk­cie Wagi, 15:31 począ­tek astro­no­micz­nej jesieni
  • 24 IX – I kwa­dra Księżyca
  • 25 IX – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna

 

Punkt Wagi – jeden z dwóch punk­tów prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką (dru­gim jest Punkt Barana), nazy­wany też punk­tem rów­no­nocy jesien­nej. Moment przej­ścia Słońca przez ten punkt roz­po­czyna astro­no­miczną jesień. Nazwa bie­rze się od gwiaz­do­zbioru Wagi na tle któ­rego ten punkt był widoczny ALE 3000 LAT TEMU!!! Wsku­tek ruchu pre­ce­syj­nego osi ziem­skiej punkt Wagi jak i punkt Barana prze­su­wają się po eklip­tyce, doko­nu­jąc peł­nego obiegu w cza­sie nie­ca­łych 26000 lat. Obec­nie punkt Wagi znaj­duje się na tle gwiaz­do­zbioru Panny, a punkt Barana na tle gwiaz­do­zbioru Ryb.

 

Janusz Nice­wicz