Wznawiamy zajęcia astronomiczne dla zaawansowanych

Posted by on 17 września 2020

Wznawiamy zajęcia astronomiczne dla zaawansowanych

W obec­nej sytu­acji loka­lo­wej i pan­de­micz­nej jedyną moż­liwą formą zajęć są spo­tka­nia zdalne. Na szczę­ście mamy do dys­po­zy­cji tele­skopy inter­ne­towe i przy ich pomocy będziemy pro­wa­dzili obser­wa­cje astro­no­miczne oraz podej­miemy próby inter­pre­ta­cji i opisu otrzy­ma­nych obrazów.

Zaczniemy od dwóch kolo­ro­wych astro­ka­mer T2T68 – pra­cu­ją­cych w obser­wa­to­rium poło­żo­nym w Nowym Mek­syku. Róż­nica czasu pomię­dzy Pol­ską, a Nowym Mek­sy­kiem wynosi osiem godzin, co ozna­cza, że obser­wu­jąc tam­tej­sze nocne niebo będziemy pra­co­wali w porze dzien­nej. Powo­dze­nie tych obser­wa­cji oczy­wi­ście będzie zale­żało od stanu pogody, ale loka­li­za­cję tele­sko­pów wybie­rano wła­śnie ze względu na dobre warunki tam panujące.

Zaczniemy od wyboru obiek­tów do obser­wa­cji i w tym celu uży­teczny będzie dar­mowy pro­gram Stel­la­rium, zatem pierw­szą czyn­no­ścią uczest­ni­ków zajęć będzie jego zain­sta­lo­wa­nie na domo­wym komputerze.

Naj­pierw jed­nak trzeba będzie popro­sić jed­nego z rodzi­ców o zgło­sze­nie chęci uczest­nic­twa w zaję­ciach MOA. Można tego doko­nać według pro­ce­dury, opi­sa­nej na naszej stro­nie https://moa.edu.pl/zajecia-w-nowym-roku-szkolnym-2020–2021.

A oto przy­kła­dowe zdję­cia uzy­skane przy uży­ciu wspo­mnia­nych kamer, roz­po­zna­nie widocz­nych na nich obiek­tów sta­nowi pierw­sze zada­nie na naszych zajęciach.

 

 

Zaję­cia popro­wa­dzi nauczy­ciel MOA Grze­gorz Sęk, tele­fon bez­po­średni to 608–431-106, adres mailowy gsek@USUŃ_TOmoa.edu.pl, pro­fil na face­bo­oku pod nazwiskiem.

 

Grze­gorz Sęk