Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Posted by on 06 lutego 2017

Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Zapra­szamy na SPECJALNY seans walen­tyn­kowy pod tytu­łem “Cia­sne układy podwójne”.

O tym jak skom­pli­ko­wane związki i zależ­no­ści wystę­pują nie tylko wśród ludzi, ale także wśród gwiazd – dowie­cie się w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium – już 14 lutego.

Po sean­sie, jeśli dopi­sze pogoda – zapra­szamy do obser­wa­cji nieba.

 

14 lutego 2017  |  godz. 18:30  |  cena biletu: 10 zło­tych od Pary zakochanych 🙂

 

Liczba miejsc ogra­ni­czona do 30, decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

 

Przyjdź­cie!