Jak fale na wodzie…

Posted by on 15 lutego 2017

Jak fale na wodzie…

Tak roz­cho­dzą się echa naszej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej w śro­do­wi­sku uczniow­skim i wśród nauczy­cieli. Nie zawsze da się je wyśle­dzić, dla­tego z wielką satys­fak­cją przy­ta­czam przy­kład z ostat­nich dni.

8 lutego 2017 roku, w zimo­wej sto­licy Pol­ski, uczest­nicy i kadra zimo­wi­ska 25 Dru­żyny Har­cer­skiej “Knieja” z pod­kra­kow­skich Balic wzięli udział w 56 misji mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu Sally Ride Ear­th­KAM. Po zapo­zna­niu z jego histo­rią, obej­rze­niu zdjęć z poprzed­nich kam­pa­nii  oraz otrzy­ma­niu instruk­cji druhny i dru­ho­wie samo­dziel­nie zama­wiali zdję­cia wybra­nych przez sie­bie miejsc, wska­zu­jąc je na mapie prze­lo­tów Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.

Pomimo tego, iż pro­jekt adre­so­wany jest do uczniów star­szych, świet­nie radzili sobie rów­nież naj­młodsi uczest­nicy zimo­wego wypo­czynku, co dobrze świad­czy o umie­jęt­no­ściach dydak­tycz­nych pro­wa­dzą­cych te zaję­cia. A były to: Karo­lina Jaro­sik – nasza uczen­nica, a obec­nie stu­dentka astro­no­mii w Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, oraz jej Mama, Pani Iwona Jaro­sik, biblio­te­karka w wie­lic­kiej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2.
Według ich rela­cji, naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się tereny Austra­lii i Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Warsz­taty odbyły się na zapro­sze­nie komen­dantki zimo­wi­ska hm. Gra­żyny Trze­boń­skiej – Musiał. My z kolei zapra­szamy kadrę i har­ce­rzy z 25 DH do odwie­dze­nia naszego Obser­wa­to­rium i Planetarium.

 

 

 

 

 

Grze­gorz Sęk