Ferie zimowe 2017 w naszym Obserwatorium

Posted by on 24 stycznia 2017

Ferie zimowe 2017 w naszym Obserwatorium

 

W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  30 stycz­nia do 10 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

 

 

 

 

 

Pro­po­nu­jemy, co następuje:

 

SEANSEPLANETARIUM

 • od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 11:00
  [pro­simy o przy­by­cie kilka minut wcze­śniej, po godzi­nie 11:00 nie będzie można wejść do sali Planetarium],

 

 

POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy

 • od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00

 

 

WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy oraz zapew­niamy krótki kurs roz­po­zna­wa­nia aktu­al­nie widocz­nych gwiazdozbiorów.

 • od ponie­działku do piątku – od 17:30 do 19:30

 

 

WAŻNE!

 1. Obser­wa­cje nieba moż­liwe są wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie.
 2. W cza­sie ferii wszyst­kie pokazy i seanse w Pla­ne­ta­rium są bezpłatne!
 3. Pre­lek­cje astro­no­miczne i seanse w Pla­ne­ta­rium dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – tylko po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu telefonicznym!
 4. Biuro Obser­wa­to­rium jest czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00 – 16:00.

 

 

PONADTO:

Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA zapra­sza na spo­tka­nie w każdy czwar­tek w godzi­nach 18:00 – 20:00.
W ramach spo­tkań Klub proponuje:

 • zaję­cia z pod­staw elek­tro­niki dla dzieci i młodzieży,
 • pokazy pro­wa­dze­nia łącz­no­ści na pasmach amatorskich.