Posts by Obserwatorium

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Posted by on 07 marca 2023

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

W pią­tek 3 marca zakoń­czył się finał woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

Read More

Być jak Ignacy- etap IV

Posted by on 02 marca 2023

Za nami kolejny etap pro­gramu edu­ka­cyj­nego „Być jak Ignacy”. Tym razem zagłę­bi­li­śmy się w świat szy­frów i kryptologii.

Read More

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

Posted by on 01 marca 2023

Wydarzenia na niebie – marzec 2023

“W marcu jak w garncu” tak mówi Pol­skie przy­sło­wie. Wiele się może wyda­rzyć, na szczę­ście wiemy co na naszym nie­bie wyda­rzy się w marcu. Przede wszyst­kim przy­wi­tamy WIOSNE, która roz­pocz­nie się w tym roku 20 marca o godzi­nie 22:24. W marcu też prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na czas letni (26 marca z godziny 2:00 na godzinę 3:00). Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus, Jowisz jaśnieją na wie­czor­nym nie­bie. Mars widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Zaś do obser­wa­cji...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2023

Posted by on 28 lutego 2023

Spojrzenie w marcowe niebo 2023

 „Gdy suchy marzec, nagra­dza kwie­cień, bo deszcz sprowadza” Tak powiada nam przy­sło­wie, a zatem nie tylko dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 22.24, w punk­cie rów­no­nocy wio­sen­nej – zwa­nym...

Read More

OMSA 2023 – referaty zakwalifikowane do finału wojewódzkiego

Posted by on 24 lutego 2023

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich oraz ośmio­kla­si­stów został zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w składzie: Janusz Nice­wicz – przewodniczący, dr Dorota Kozieł – Wierzbowska, dr Wal­de­mar Ogłoza, dr Marek Jamrozy wyty­po­wała 7 naj­lep­szych prac. Ich auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego. Dzię­ku­jemy za nade­słane prace i trzy­mamy kciuki za prelegentów....

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki – spis nadesłanych prac

Posted by on 20 lutego 2023

Spis przy­sła­nych prac na XXIII Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat  z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023 17 lutego 2023 r. minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XXIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2022/2023. Poni­żej pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy. 24 lutego 2023 r. Woje­wódzka...

Read More

III edycja konkursu „Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2023

III edycja konkursu „Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz trzeci kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej.

Read More

Wydarzenia na niebie – luty 2023

Posted by on 31 stycznia 2023

Luty to naj­krót­szy mie­siąc w roku, dla wielu czas ferii zimo­wych i odpo­czynku. Dla astro­no­mów dobry czas do obser­wa­cji noc­nego nieba. Mer­kury szybko chowa się w bla­sku wscho­dzą­cego Słońca, Wenus i Saturn widoczne są po zacho­dzie Słońca nad zachod­nim hory­zon­tem. Mars podob­nie jak Jowisz widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Do obser­wa­cji Urana i  Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 4 lutego i powróci 17...

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2023

Posted by on 31 stycznia 2023

Spojrzenie w lutowe niebo 2023

 „Na Boże Naro­dze­nie masz lutego widzenie”     Pamię­tamy dosko­nale gwał­towne ocie­ple­nie na te Święta, po wcze­śniej­szych obfi­tych opa­dach śniegu. Zoba­czymy czy to sta­ro­pol­skie przy­sło­wie spraw­dzi się, bowiem z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Z dru­giej jed­nak strony,...

Read More

BYĆ JAK IGNACY- etap III

Posted by on 25 stycznia 2023

Dru­żyna uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego zakoń­czyła III etap zma­gań w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla kółek nauko­wych „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tema­tyka tego etapu doty­czyła astro­no­mii i Układu Słonecznego. Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z budową Układu Sło­necz­nego oraz zało­że­niami teo­rii geo­cen­trycz­nej i helio­cen­trycz­nej. Następ­nie zgłę­bili temat boga­tego życio­rysu pol­skiego astro­noma Miko­łaja Koper­nika i poznali jego osią­gnię­cia naukowe. W upo­rząd­ko­wa­niu...

Read More