Posts by Obserwatorium

Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2021

Konkurs poetycki „Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów z terenu całej Polski. Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych prac. Na Wasze dzieła lite­rac­kie cze­kamy do 12 marca 2021r. Wyślij­cie je na adres mailowy:     Wyniki ogło­simy 26 marca 2021r. poprzez naszą stronę internetową. Naj­lep­sze prace zostaną...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 09 lutego 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas ósmych oraz uczniów szkół śred­nich, któ­rzy inte­re­sują się kosmo­sem do wzię­cia udziału w kolej­nej edy­cji kon­kursu na refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej. Aby wziąć w nim udział należy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego....

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Spojrzenie w lutowe niebo 2021

Adam Micha­lec Gdy luty z bły­ska­wi­cami, prędka wio­sna przed nami Sta­ro­pol­skie przy­sło­wie oddaje nasze głę­bo­kie nadzieje na wcze­sną wio­snę, cho­ciaż z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Z dru­giej jed­nak strony, od samego tytułu „lutowe niebo” każ­demu robi się zimno, a przy­sło­wiowe ciarki prze­cho­dzą...

Read More

Wydarzenia na niebie – luty 2021

Posted by on 01 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – luty 2021

W tym roku, luty jest nie­wąt­pli­wie mie­sią­cem Marsa i to nie z racji jego obec­no­ści na wie­czor­nym nie­bie, lecz trzech misji, które wła­śnie w lutym mają dotrzeć do Marsa. Są to: ame­ry­kań­ska misja Per­se­ve­rance, Chiń­ska misja Tianwen‑1 i arab­ska Al Amal. Luty to też naj­krót­szy z mie­sięcy w roku, ale i tak zapewni mam nie lada atrak­cje na noc­nym niebie. Mer­kury zago­ści na poran­nym nie­bie w dru­giej czę­ści mie­siąca, Marsa nadal możemy obser­wo­wać...

Read More

Ferie zimowe już za nami!

Posted by on 23 stycznia 2021

Ferie zimowe już za nami!

Pod­czas zajęć on-line w Klu­bie Mło­dego Odkrywcy prze­pro­wa­dzi­li­śmy wiele cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tów. A jeśli eks­pe­ry­ment, to cie­ka­wość, pyta­nia i poszu­ki­wa­nie naj­lep­szych roz­wią­zań naszych aktu­al­nych problemów. I tak budo­wa­li­śmy rakiety kosmiczne, wul­kany, odby­li­śmy także „spa­cer po linie” i wyprawę na Księżyc. O tym, kto przy­czy­nił się do roz­woju nauki, sztuki i kul­tury opo­wia­da­li­śmy na spo­tka­niach z boha­te­rami wszech cza­sów. Wielu boha­te­rów to zwy­kli ludzie, tacy jak my....

Read More

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Posted by on 23 stycznia 2021

NAEC – Krajowy Koordynator Edukacji Astronomicznej

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasz nauczy­ciel – Monika Maśla­niec została jed­nym z Kra­jo­wych Koor­dy­na­to­rów Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce (NAEC). W 2020 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna (Inter­na­tio­nal Astro­no­mi­cal Union, IAU) otwo­rzyła nową komórkę orga­ni­za­cyjną o nazwie Biuro Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej (Office of Astro­nomy for Edu­ca­tion, OAE, https://www.haus-der-astronomie.de/OAE). Do celów OAE nale­żeć będzie wspie­ra­nie aktu­al­nych dzia­łań w zakre­sie edu­ka­cji astro­no­micz­nej i ana­liza spo­so­bów...

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Posted by on 02 stycznia 2021

Spojrzenie w styczniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Gdy w stycz­niu wil­gotno i mgli­sto, to wio­sna mokra i w lecie dżdżysto Bez względu na przy­sło­wiową pogodę, w tym pan­de­micz­nym cza­sie, lepiej gdyby było na opak, bowiem cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie i Ziemi zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, naj­cie­kaw­szych, zwią­za­nych naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to przez glo­balne zmiany, nie tylko z resztą klimatu....

Read More

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Wydarzenia na niebie – styczeń 2021

Roz­po­czy­namy nowy 2021 rok, z nadzieją, że będzie lep­szy od minio­nego. Dni stają się coraz dłuż­sze a i nocne niebo szy­kuje nam wiele atrakcji. Zacznijmy od pla­net: w dru­giej poło­wie mie­siąca, nad połu­dniowo zachod­nim hory­zon­tem, będziemy mogli obser­wo­wać Mer­ku­rego, tuż po zacho­dzie Słońca. Wenus jest widoczna nad ranem, nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez cały mie­siąc tylko w pierw­szej czę­ści nocy, Jowisz i Saturn będą...

Read More

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Posted by on 31 grudnia 2020

Spojrzenie w niebo A.D. 2021

Adam Micha­lec, gru­dzień 2020   Wnet, kolejny raz sta­niemy u progu Nowego Roku, otwie­ra­ją­cego trze­cią dekadę XXI wieku, w któ­rym będziemy obser­wo­wać nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, a tam wszystko będzie prze­bie­gało według splotu praw astro­no­mii z mate­ma­tyką i fizyką, a zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stuleci. Cze­kają nas w 2021 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych u miesz­kań­ców Ziemi dreszcz...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 31 grudnia 2020

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Kopuła nowego Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach staje się powoli miej­scem, z któ­rego pro­wa­dzone są regu­larne obser­wa­cje. Główny tele­skop nie jest jesz­cze zamon­to­wany, ale nie ma prze­szkód, aby roz­kła­dać w pomiesz­cze­niu sprzęt prze­no­śny i przy­glą­dać się Słońcu. Zobaczcie!  

Read More