Posts by Obserwatorium

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Posted by on 06 marca 2017

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kobiet zapra­szamy wszyst­kie Panie do naszego Pla­ne­ta­rium na spe­cjalny SEANS-ZABAWĘ pod tytu­łem „Jaki to gwiaz­do­zbiór, czyli spa­cer po mar­co­wym nie­bie z muzyką w tle”. Ciem­nemu niebu – usia­nemu gwiaz­do­zbio­rami i roz­ma­itymi obiek­tami astro­no­micz­nymi – będzie towa­rzy­szyła muzyka. Zada­niem uczest­ni­ków zabawy będzie odga­dy­wa­nie wła­ści­wych nazw gwiazdozbiorów.   Pano­wie! Bilet na seans może być miłym dodat­kiem do bukietu kwia­tów dla Waszej Ewy, a seans...

Read More

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Posted by on 03 marca 2017

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakoń­czony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, dr Adam Micha­lec, mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski i mgr Janusz Nice­wicz wyty­po­wała  6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego. To już 10 marca! Ponadto Komi­sja wyróż­niła 2 opra­co­wa­nia. Usta­le­nia jury kon­kur­so­wego –...

Read More

Konkurs na referat – spis przesłanych prac

Posted by on 28 lutego 2017

Konkurs na referat – spis przesłanych prac

24 lutego 2017 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XVII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych w roku szkol­nym 2016/2017. Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy! 3 marca 2017 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt...

Read More

Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Posted by on 20 lutego 2017

Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że kon­kurs na pro­jekt maskotki MOA został rozstrzygnięty! Spo­śród nade­sła­nych prac, Komi­sja Kon­kur­sowa, w skład któ­rej wcho­dzą pra­cow­nicy MOA wybrała pracę Ani Chlu­dek, uczen­nicy szó­stej klasy Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 86 z Krakowa. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zwy­cięż­czyni. Dzię­ku­jemy także pozo­sta­łym uczniom za prze­sła­nie swo­ich prac.   Pro­to­kół Komi­sji...

Read More

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii – podsumowanie

Posted by on 15 lutego 2017

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii – podsumowanie

    Nie­wielki, no może średni mróz i nad­spo­dzie­wa­nie dobra pogoda wyzna­czyły ramy tego­rocz­nych warsz­ta­tów. Sie­dem­na­ścioro uczest­ni­ków, w więk­szo­ści już dobrze obe­zna­nych z pod­sta­wo­wymi tech­ni­kami foto­gra­ficz­nymi, otrzy­mało do dyspozycji: dwu­na­sto­ca­lowy tele­skop Meade LX200 na mon­tażu paralaktycznym, lunetę 100/1000 mm na mon­tażu prze­no­śnym NEQ5, trzy dzie­się­cio­ca­lowe tele­skopy sys­temu New­tona na mon­tażu Dobsona, filtr H‑alfa Coro­nado, tele­obiek­tywy, apa­raty cyfrowe i sta­tywy...

Read More

Jak fale na wodzie…

Posted by on 15 lutego 2017

Jak fale na wodzie…

Tak roz­cho­dzą się echa naszej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej w śro­do­wi­sku uczniow­skim i wśród nauczy­cieli. Nie zawsze da się je wyśle­dzić, dla­tego z wielką satys­fak­cją przy­ta­czam przy­kład z ostat­nich dni. 8 lutego 2017 roku, w zimo­wej sto­licy Pol­ski, uczest­nicy i kadra zimo­wi­ska 25 Dru­żyny Har­cer­skiej “Knieja” z pod­kra­kow­skich Balic wzięli udział w 56 misji mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu Sally Ride Ear­th­KAM. Po zapo­zna­niu z jego histo­rią, obej­rze­niu zdjęć z poprzed­nich...

Read More

Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Posted by on 06 lutego 2017

Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Zapra­szamy na SPECJALNY seans walen­tyn­kowy pod tytu­łem “Cia­sne układy podwójne”. O tym jak skom­pli­ko­wane związki i zależ­no­ści wystę­pują nie tylko wśród ludzi, ale także wśród gwiazd – dowie­cie się w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium – już 14 lutego. Po sean­sie, jeśli dopi­sze pogoda – zapra­szamy do obser­wa­cji nieba.   14 lutego 2017  |  godz. 18:30  |  cena biletu: 10 zło­tych od Pary zakochanych 🙂   Liczba miejsc ogra­ni­czona do 30, decy­duje kolej­ność zgłoszeń.  ...

Read More

Spojrzenie w niebo w roku 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

Spojrzenie w niebo w roku 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, sty­czeń-luty 2017 Tak oto kolejny raz, znów sta­jemy u progu Nowego Roku i nadal trzy­mamy się obo­wią­zu­ją­cego porządku, w miarę dosko­na­łego, a obser­wu­jąc nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od wyda­rzeń na Ziemi, wszystko będzie prze­bie­gać według kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas, w tym 2017 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | luty 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

“Spacerkiem po nieboskłonie” | luty 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka Na luto­wym nie­bie zacho­dzą kolejne zmiany, a pra­wie połowę zimy mamy już za sobą. Ta szczypta opty­mi­zmu, zwią­zana z coraz dłuż­szym dniem, powinna nas zachę­cić do spoj­rze­nia w bez­chmurny, roz­gwież­dżony nie­bo­skłon. Gdy tylko zapad­nie zmierzch, dobrze po godz. 18, przez całe pogodne niebo roz­ciąga się, od wschodu do zachodu, mgiełka Drogi Mlecz­nej. Czę­ściowo na jej tle, jawi nam się kon­ste­la­cja Oriona, uzna­wana powszech­nie za naj­pięk­niej­szy...

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

Spojrzenie w lutowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, sty­czeń-luty 2017. “Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest nie­długa zima” Przy­sło­wie oddaje nasze nadzieje na wcze­sną wio­snę, cho­ciaż z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że musimy się jed­nak przy­go­to­wać na kaprysy tego­rocz­nej aury. Nato­miast pre­cy­zyj­niej możemy coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim. Jed­na­ko­woż od samego tytułu „lutowe niebo” każ­demu robi się zimno, aż przy­sło­wiowe ciarki...

Read More