Posts by Obserwatorium

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 28 maja 2017

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.         Oto co proponujemy: Na tere­nie Obser­wa­to­rium (ul. Miko­łaja Koper­nika 2):   SEANSE W PLANETARIUM pią­tek (2 czerwca): godziny –  18:00 | 19:00 sobota, nie­dziela (3–4 czerwca): godziny – 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 oraz seanse dla naj­młod­szych dzieci: godziny – 14:00 | 17:00  ...

Read More

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Posted by on 27 maja 2017

Spojrzenie w czerwcowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, czer­wiec 2017 „Czer­wiec po desz­czo­wym maju – czę­sto dżdży­sty w naszym kraju” - tak mówi sta­ro­pol­skie przy­sło­wie odno­śnie aury, a ponadto to okres naj­dłuż­szych pra­co­wi­tych dni oraz dłu­gich świ­tów i zmierz­chów dogod­nych dla tego­rocz­nych ostat­nich wio­sen­nych spa­ce­rów, szcze­gól­nie w okre­sie XXVI Dni Nie­po­ło­mic, które odbędą się w dniach 2–4 czerwca, oraz święta Bożego Ciała w dniu 15 czerwca. Mamy zatem krót­kie cie­płe noce, które co prawda ...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Posted by on 27 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | czerwiec 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W czerwcu, poświata po póź­nym zacho­dzie Słońca, oraz w rów­nej mie­rze świa­tła miej­skie, prze­szka­dzają nam w dostrze­że­niu nawet jasnych gwiazd. Tym nie mniej, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Dopiero dobrze po godzi­nie 22, patrząc w kie­runku pół­noc­nym dostrze­żemy wysoko Gwiazdę Polarną w gwiaz­do­zbio­rze Małej Niedź­wie­dzicy oraz jego część, zło­żoną z naj­ja­śniej­szych gwiazd,  two­rzącą Mały Wóz, który z kolei opla­tany jest...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Posted by on 25 maja 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­no­­miczno-Astro­­nau­­ty­cz­nego, które odbę­dzie się 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym. Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opracowania.  ...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 25 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Sło­neczna pogoda wykluwa się dość powoli, ale z pew­no­ścią jasnych i bez­chmur­nych dni będziemy mieli coraz wię­cej. W ocze­ki­wa­niu na pogodne niebo w ciągu dnia, pro­po­nu­jemy sło­neczny ele­men­tarz. Poznaj­cie kilka pod­sta­wo­wych ter­mi­nów opi­su­ją­cych naszą naj­bliż­szą gwiazdę. Struk­tury opi­sane na foto­gra­fii – do zoba­cze­nia oczy­wi­ście u nas 🙂

Read More

Dzień Dziecka z nauką!

Posted by on 19 maja 2017

Dzień Dziecka z nauką!

Już 28 maja czeka nas wyjąt­kowy Dzień Dziecka. Zarówno młodsi jak i starsi będą mieć oka­zję zagłę­bić się w fascy­nu­jący świat nauki. Atrak­cje cze­kać będą w parku miej­skim w Nie­po­ło­mi­cach, tuż przy Zamku. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym planem.

Read More

Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

Posted by on 17 maja 2017

Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

W dniu 24 maja 2017 roku spo­śród 10 nade­sła­nych prac Komi­sja kon­kur­sowa przyznała: W kate­go­rii klas I‑III: I miej­sce ex aequo – Lena Dudziń­ska oraz Nata­lia Jan­kow­ska z Chrze­ści­jań­skiej Szkoły Pod­sta­wo­wej z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi „Emma­nuel” z Krakowa. Wyróż­nie­nia: Eliza Gądek, Miko­łaj Konwent   W kate­go­rii klas IV-VI: I miej­sce – Domi­nika Kaleta kl. VI b – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach II miej­sce – Domi­nika Gruszka kl. V g – Szkoła Pod­sta­wowa w Niepołomicach III miej­sce – Julia Podo­lecka kl....

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 15 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Pro­blem “zanie­czysz­cze­nia świa­tłem” w naszym codzien­nym życiu czę­sto jest baga­te­li­zo­wany. To źle! Jed­nym z wielu przy­kła­dów jego nie­ko­rzyst­nego wpływu, na przy­kład na czło­wieka, jest coraz cięż­sze życie wiel­bi­cieli roz­gwież­dżo­nego nieba – zawo­do­wych astro­no­mów i hob­by­stów. Zobacz­cie jak to wygląda w Niepołomicach.

Read More

Edukacja dotyczy wszystkich

Posted by on 11 maja 2017

Edukacja dotyczy wszystkich

Popu­la­ry­za­cja astro­no­mii rów­nież. Nawet osoby z dys­funk­cjami – nie­wi­dzące, nie­do­wi­dzące, nie­sły­szące, z wadami narzą­dów ruchu, a także doro­śli i dzieci z zabu­rze­niami roz­wo­jo­wymi odwie­dzają nasze Obser­wa­to­rium w nadziei na sko­rzy­sta­nie z ofe­ro­wa­nych poka­zów, pre­lek­cji i sean­sów pla­ne­ta­ryj­nych. Z roku na rok takich grup będzie wię­cej, bowiem coraz sze­rzej otwie­rają się drzwi szkół spe­cjal­nych, domów opieki czy też pla­có­wek dzien­nego pobytu, nie­stety rośnie także liczba dzieci...

Read More

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Posted by on 10 maja 2017

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017 Nie ma kró­lew­skiej drogi do osią­gnię­cia naj­wyż­szych umie­jęt­no­ści w sztuce prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy. Jedyny spo­sób to mozolna praca, dosko­na­le­nie warsz­tatu, pod­pa­try­wa­nie naj­lep­szych w tym rze­mio­śle. Oka­zję do tego dał nam udział w dzie­wią­tej Kon­fe­ren­cji „Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” połą­czo­nej tym razem warsz­ta­tami wyko­ny­wa­nia sean­sów w Pla­ne­ta­rium. Całość trwała 4 dni a zaję­cia odby­wały się w war­szaw­skim Cen­trum Nauki Kopernik. Pię­cioro...

Read More