Posts by Obserwatorium

Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

Posted by on 11 grudnia 2016

Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

W sobotę 10 grud­nia w gro­nie kil­ku­dzie­się­ciu uczniów i nauczy­cieli w towa­rzy­stwie kil­korga rodzi­ców wybra­li­śmy się do Warszawy. Celem wyjazdu było zwie­dze­nie wystawy „Gate­way to Space”, a także spa­cer po mie­ście. Zła pogoda, czyli mówiąc wprost jesienna sza­ruga zmu­siła nas do zmiany pla­nów, zatem po zwie­dze­niu pawi­lonu przy ulicy Miń­skiej 65 poje­cha­li­śmy metrem do Śród­mie­ścia, aby zoba­czyć stałą eks­po­zy­cję w Muzeum Tech­niki, miesz­czą­cym, się od wielu lat w Pałacu Kul­tury i Nauki....

Read More

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2016

Posted by on 07 grudnia 2016

Wigilijna “pierwsza gwiazdka” 2016

AKTUALIZACJA WPISU – 23.12.2016 Posłu­chaj­cie roz­mowy m.in z Domi­ni­kiem Paster­na­kiem w pro­gra­mie rozgłośni  “Gdy pierw­sza gwiazdka na niebie”   Tra­dy­cyj­nie przed wie­cze­rzą wigi­lijną, będziemy wypa­try­wać tzw. “pierw­szej gwiazdki” – znaku, że możemy już zasiąść do świą­tecz­nego stołu. W tym roku, 24 grud­nia – tuż po zacho­dzie Słońca powin­ni­śmy spoj­rzeć na niebo w kie­runku połu­dnio­wym. Już około godziny 16.00, przy bez­chmur­nym nie­bie, nisko nad hory­zon­tem (20 stopni), zauwa­żymy dość jasny...

Read More

W grudniu obserwujemy ISS czyli…

Posted by on 05 grudnia 2016

W grudniu obserwujemy ISS czyli…

…widocz­ność Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (Inter­na­tio­nal Space Sta­tion) na noc­nym niebie.   Drugi i trzeci tydzień grud­nia będą sprzy­jały dostrze­że­niom na naszym nie­bie prze­lo­tów Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Będzie się ona poja­wiała w dogod­nej porze, bo wie­czo­rami, w postaci jasnej, nie­zbyt szybko poru­sza­ją­cej się kropki. Żeby ją zoba­czyć, wystar­czy wyjść poza zasięg miej­skich latarni i skie­ro­wać wzrok w miej­sce wska­zane w poniż­szej tabeli.   Całe zja­wi­sko trwa od dwóch...

Read More

Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki 2016

Posted by on 04 grudnia 2016

Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki 2016

Szkoły na podwój­nym pograniczu Jesienne Szkoły Dydak­tyki Fizyki odby­wają się corocz­nie to w Boro­wi­cach, to w Kudo­wie- Zdroju. Obie miej­sco­wo­ści leżą na pol­sko-cze­skim pogra­ni­czu i są kra­jo­bra­zowo atrak­cyjne. Ale w pierw­szej deka­dzie listo­pada, który to ter­min utrwa­lił się w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu, nie sły­chać już gwaru tury­stów, gór­skie szlaki powoli pokry­wają się śnie­giem i lodem, a doliny otu­lają się mgłą. Ta jesienna aura sprzyja sku­pie­niu i pomaga...

Read More

Zajęcia doświadczalne w Szkole Specjalnej w Wieliczce

Posted by on 04 grudnia 2016

Zajęcia doświadczalne w Szkole Specjalnej w Wieliczce

W ramach pro­pa­go­wa­nia pracy metodą KMO (Klubu Mło­dego Odkrywcy) 23 listo­pada 2016 roku wybra­łem się na pilo­ta­żowe zaję­cia do Zespołu Szkół im. Brata Aloj­zego Kosiby w Wie­liczce, gdzie zade­mon­stro­wa­łem ten model pracy uczniom i nauczy­cie­lom Placówki. Spraw­dziło się moje przy­pusz­cze­nie, że to narzę­dzie pracy świet­nie spraw­dzi się rów­nież wśród uczniów o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych – mam nadzieję, że zaowo­cuje to kon­ty­nu­acją naszego wspól­nego eksperymentowania.   Szy­mon Pitek...

Read More

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 28 listopada 2016

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Po raz czwarty odbyła się inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kiego Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dzia­ła­ją­cej w Insty­tu­cie Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wszystko dzięki sta­ra­niom i wytrwa­łej pracy pani dr Kata­rzyny Ksią­żek, mana­ger Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii, wraz z jej zespołem. Uro­czy­ste roz­po­czę­cie miało miej­sce 26 listo­pada 2016 w auli Insty­tutu Fizyki UO, a oko­licz­no­ściowy refe­rat „Kosmos – osta­teczna gra­nica” wygło­sił nauczy­ciel MOA mgr Janusz Nicewicz. W inau­gu­ra­cji udział wzięło około 200...

Read More

Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Posted by on 22 listopada 2016

“Ta Czarna Kropka” czyli przeżyjmy to jeszcze raz!

Pamię­ta­cie co wyda­rzyło się 9 maja 2016 roku? A na przy­kład przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca. Ważne to było wyda­rze­nie ponie­waż na kolejne takie zja­wi­sko, które będziemy mogli obser­wo­wać w cało­ści czyli od pozor­nego zetknię­cia się tar­czy Mer­ku­rego z tar­czą Słońca, aż do jej opusz­cze­nia – będziemy musieli pocze­kać do roku 2032! W Obser­wa­to­rium tran­zyt Mer­ku­rego stał się przy­czyn­kiem do pew­nej szcze­gól­nej aktyw­no­ści. Nie była to co prawda pierw­sza...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017

Posted by on 19 listopada 2016

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­suje w roku szkol­nym 2016/2017 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich (ponad­gim­na­zjal­nych) woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe...

Read More

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

Posted by on 19 listopada 2016

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii w MOA

W dniach od piątku 10 do ponie­działku 13 lutego 2017 roku odbędą się już szó­ste Zimowe Warsz­taty Astrofotografii. Prze­wi­du­jemy zaję­cia obser­wa­cyjne w kopule tele­skopu Meade LX200, a także dzienne obser­wa­cje Słońca z uży­ciem fil­tru H‑alfa Coronado. Nie obej­dzie się bez pracy z kom­pu­te­rami – będziemy przy­go­to­wy­wać do publi­ka­cji zdję­cia obiek­tów głę­bo­kiego nieba z uży­ciem dedy­ko­wa­nych pro­gra­mów, a także zapo­znamy się z moż­li­wo­ściami, jakie dają zdal­nie ste­ro­wane tele­skopy oraz apa­ra­tura...

Read More

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

Posted by on 19 listopada 2016

Kosmiczna wystawa NASA | Wycieczka do Warszawy

  Uwaga – lista uczest­ni­ków jest już zamknięta, innymi słowy – brak wol­nych miejsc. [24.11.2016]   Przy­po­mi­namy! Ucznio­wie muszą posia­dać ze sobą ważną LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, nato­miast Rodzice i Opie­ku­no­wie – DOWÓD OSOBISTY. Ponadto, ucznio­wie muszą posia­dać PISEMNĄ ZGODĘ na wyjazd, któ­rej for­mu­larz znaj­duje się w tym ODNOŚNIKU.   Jedziemy na wycieczkę! W War­sza­wie przy ulicy Miń­skiej 65 otwarto wła­śnie wielką wystawę „Gate­way to Space”. Zamie­rzamy zor­ga­ni­zo­wać jed­no­dniowy wyjazd dla uczniów MOA ze wszyst­kich...

Read More