Posts by Obserwatorium

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Posted by on 08 października 2019

Spojrzenie w październikowe niebo 2019

Adam Micha­lec, paź­dzier­nik 2019 Gdy paź­dzier­nik cie­pło cha­dza, w lutym mrozy naprowadza Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam pogodną, Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się skraca, z czym musimy się...

Read More

26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

Posted by on 30 września 2019

26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

To już 25 lat. W dniach od 20 do 22 wrze­śnia tego roku w Cen­trum Astro­no­micz­nym im. Miko­łaja Koper­nika odbyło się po raz dwu­dzie­sty szó­sty war­szaw­skie semi­na­rium dla nauczy­cieli. Udział zgło­siło troje nauczy­cieli z MOA, a ja tam byłem po raz trzy­na­sty i kolejny raz trzy­ma­łem pół­go­dzinne wystą­pie­nie zaty­tu­ło­wane „Połą­czyć widzialne z nie­wi­dzial­nym”, na temat moż­li­wo­ści uczniow­skich ana­liz obra­zów sate­li­tar­nych w bli­skiej pod­czer­wieni. Idzie o to, że coraz więk­sza...

Read More

Niezwykła NOC!!!

Posted by on 30 września 2019

Niezwykła NOC!!!

Noc Naukow­ców to wyda­rze­nie, które jest czę­ścią ogól­no­eu­ro­pej­skiej ini­cja­tywy. Orga­ni­za­to­rem imprezy w naszym regio­nie jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, a Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne od 9 lat jest ofi­cjal­nym part­ne­rem tego przed­się­wzię­cia. W tym roku całe wyda­rze­nie musiało zostać prze­pro­wa­dzone poza tere­nem MOA – ze względu na jego roz­bu­dowę. Impreza odbyła się na boiskach spor­to­wych pomię­dzy Szkołą Pod­sta­wową nr 1 im. Tade­usza Kościuszki...

Read More

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Posted by on 29 września 2019

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sześć dni – od piątku 13 do środy 18 wrze­śnia – trwały obrady naukow­ców, a także nauczy­cieli fizyki oraz innych przed­mio­tów ści­słych, poświę­cone obec­nemu sta­nowi tej nauki. Wyty­czano także per­spek­tywy roz­wo­jowe i dys­ku­to­wano o edu­ka­cji w cią­gle zmie­nia­ją­cych się warun­kach. Czę­ścią Zjazdu była sesja pla­ka­towa, do któ­rej zgło­si­łem duży – 200 na 100 cen­ty­me­trów – afisz poświę­cony udzia­łowi dzieci i mło­dzieży w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie Ear­th­KAM. Oka­zało się, że w kon­kur­sie...

Read More

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Posted by on 20 września 2019

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2019 Jeste­śmy w miarę bez­pieczni na naszej pla­ne­cie, ponie­waż jest ona otu­lona trzema war­stwami ochron­nymi, dzie­lą­cymi nas od mię­dzy­pla­ne­tar­nej pustki. Naj­bar­dziej zewnętrzna z nich nosi nazwę magne­tos­fery i chroni nas przed groź­nymi czą­stecz­kami pocho­dze­nia sło­necz­nego. Druga war­stwa to jonos­fera, roz­cią­ga­jąca się od 60 do 90 kilo­me­tra nad powierzch­nią Ziemi, i wresz­cie trze­cia, ta życio­dajne war­stwa to powie­trze atmos­fe­ryczne, które...

Read More

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Posted by on 19 września 2019

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Wrze­sień to dla jed­nych czas powrotu do szkoły, dla innych czas sesji popraw­ko­wej lub czas nie­za­kłó­co­nych waka­cji do paź­dzier­nika. Z astro­no­micz­nego punktu widze­nia, jest to czas rów­no­nocy jesien­nej i coraz dłuż­szych nocy obser­wa­cyj­nych. Ale po kolei. Wie­czo­rem możemy jesz­cze obser­wo­wać dwie naj­więk­sze pla­nety naszego układu sło­necz­nego Jowi­sza na tle gwiaz­do­zbioru Wężow­nika i Saturna na tle gwiaz­do­zbioru Strzelca. Wrze­sień to dogodny czas do obser­wa­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji...

Read More

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Posted by on 18 września 2019

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA) zrze­sza zawo­do­wych astro­no­mów. Powstało w 1923 roku i obec­nie liczy 278 człon­ków. Sta­tu­to­wym celem Towa­rzy­stwa, jako zrze­sze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym, jest popie­ra­nie roz­woju nauk astro­no­micz­nych, ich dydak­tyki oraz popu­la­ry­za­cji astro­no­mii w spo­łe­czeń­stwie. Jedną z form dzia­łal­no­ści PTA są ogól­no­pol­skie zjazdy refe­ra­towe. Orga­ni­zo­wane co 2 lata, sta­no­wią prze­gląd aktu­al­nych doko­nań badaw­czych pol­skich astro­no­mów i dają szansę koor­dy­na­cji wielu...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 11 września 2019

Co słychać na blogu Obserwatorium?

“To wszystko jest do sie­bie takie podobne!” Taka myśl może przyjść nam do głowy gdy porów­namy obrazy sate­li­tarne powierzchni pla­net Układu Sło­necz­nego. Cią­gle postę­pu­jący roz­wój tech­niki dopro­wa­dzi nas z pew­no­ścią do podob­nej opi­nii gdy przyj­rzymy się szcze­gó­łowo pla­ne­tom poza Ukła­dem Sło­necz­nym. Teraz jed­nak  – popa­trz­cie na “mar­sjań­ską” powierzch­nię Ziemi.

Read More

Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Posted by on 10 września 2019

Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Wystawa „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” powę­dro­wała tym razem do pią­tego Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego imie­nia Klau­dyny Potoc­kiej w Pozna­niu. Zapro­siła mnie tam nauczy­cielka fizyki, Pani Maria Boro­wicz, jesz­cze w roku 2018, kiedy to spo­tka­li­śmy się na war­szaw­skim Semi­na­rium w CAMKu. Oprócz samego przed­sta­wie­nia wystawy i zwią­za­nego z nią pro­jektu Ear­th­KAM mia­łem moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia sze­ściu lek­cji z kla­sami od pierw­szej do trze­ciej. Wyko­rzy­sta­łem ten czas na zachę­ca­nie uczniów...

Read More

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Posted by on 05 września 2019

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata uczniowie! Wra­camy do gry! Prze­bu­dowa pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium trwa, ale miej­sce pro­wa­dze­nia zajęć zostało zapewnione. W bie­żą­cym roku szkol­nym (2019/2020) nasze spo­tka­nia będą odby­wały się w Nie­po­ło­mi­cach w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Tade­usza Kościuszki przy ulicy Szkol­nej 3. To szkoła, która znaj­duje się w sąsiedz­twie naszego Obserwatorium.   Biuro Obser­wa­to­rium mie­ści się w pomiesz­cze­niu przy kory­ta­rzu bie­gną­cym wzdłuż sali gim­na­stycz­nej...

Read More