Posts by Obserwatorium

Niezwykła NOC!!!

Posted by on 30 września 2019

Niezwykła NOC!!!

Noc Naukow­ców to wyda­rze­nie, które jest czę­ścią ogól­no­eu­ro­pej­skiej ini­cja­tywy. Orga­ni­za­to­rem imprezy w naszym regio­nie jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, a Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne od 9 lat jest ofi­cjal­nym part­ne­rem tego przed­się­wzię­cia. W tym roku całe wyda­rze­nie musiało zostać prze­pro­wa­dzone poza tere­nem MOA – ze względu na jego roz­bu­dowę. Impreza odbyła się na boiskach spor­to­wych pomię­dzy Szkołą Pod­sta­wową nr 1 im. Tade­usza Kościuszki...

Read More

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Posted by on 29 września 2019

Krakowski Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sześć dni – od piątku 13 do środy 18 wrze­śnia – trwały obrady naukow­ców, a także nauczy­cieli fizyki oraz innych przed­mio­tów ści­słych, poświę­cone obec­nemu sta­nowi tej nauki. Wyty­czano także per­spek­tywy roz­wo­jowe i dys­ku­to­wano o edu­ka­cji w cią­gle zmie­nia­ją­cych się warun­kach. Czę­ścią Zjazdu była sesja pla­ka­towa, do któ­rej zgło­si­łem duży – 200 na 100 cen­ty­me­trów – afisz poświę­cony udzia­łowi dzieci i mło­dzieży w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie Ear­th­KAM. Oka­zało się, że w kon­kur­sie...

Read More

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Posted by on 20 września 2019

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2019 Jeste­śmy w miarę bez­pieczni na naszej pla­ne­cie, ponie­waż jest ona otu­lona trzema war­stwami ochron­nymi, dzie­lą­cymi nas od mię­dzy­pla­ne­tar­nej pustki. Naj­bar­dziej zewnętrzna z nich nosi nazwę magne­tos­fery i chroni nas przed groź­nymi czą­stecz­kami pocho­dze­nia sło­necz­nego. Druga war­stwa to jonos­fera, roz­cią­ga­jąca się od 60 do 90 kilo­me­tra nad powierzch­nią Ziemi, i wresz­cie trze­cia, ta życio­dajne war­stwa to powie­trze atmos­fe­ryczne, które...

Read More

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Posted by on 19 września 2019

Wydarzenia na niebie – wrzesień i październik 2019

Wrze­sień to dla jed­nych czas powrotu do szkoły, dla innych czas sesji popraw­ko­wej lub czas nie­za­kłó­co­nych waka­cji do paź­dzier­nika. Z astro­no­micz­nego punktu widze­nia, jest to czas rów­no­nocy jesien­nej i coraz dłuż­szych nocy obser­wa­cyj­nych. Ale po kolei. Wie­czo­rem możemy jesz­cze obser­wo­wać dwie naj­więk­sze pla­nety naszego układu sło­necz­nego Jowi­sza na tle gwiaz­do­zbioru Wężow­nika i Saturna na tle gwiaz­do­zbioru Strzelca. Wrze­sień to dogodny czas do obser­wa­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji...

Read More

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Posted by on 18 września 2019

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne (PTA) zrze­sza zawo­do­wych astro­no­mów. Powstało w 1923 roku i obec­nie liczy 278 człon­ków. Sta­tu­to­wym celem Towa­rzy­stwa, jako zrze­sze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym, jest popie­ra­nie roz­woju nauk astro­no­micz­nych, ich dydak­tyki oraz popu­la­ry­za­cji astro­no­mii w spo­łe­czeń­stwie. Jedną z form dzia­łal­no­ści PTA są ogól­no­pol­skie zjazdy refe­ra­towe. Orga­ni­zo­wane co 2 lata, sta­no­wią prze­gląd aktu­al­nych doko­nań badaw­czych pol­skich astro­no­mów i dają szansę koor­dy­na­cji wielu...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 11 września 2019

Co słychać na blogu Obserwatorium?

“To wszystko jest do sie­bie takie podobne!” Taka myśl może przyjść nam do głowy gdy porów­namy obrazy sate­li­tarne powierzchni pla­net Układu Sło­necz­nego. Cią­gle postę­pu­jący roz­wój tech­niki dopro­wa­dzi nas z pew­no­ścią do podob­nej opi­nii gdy przyj­rzymy się szcze­gó­łowo pla­ne­tom poza Ukła­dem Sło­necz­nym. Teraz jed­nak  – popa­trz­cie na “mar­sjań­ską” powierzch­nię Ziemi.

Read More

Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Posted by on 10 września 2019

Nowy rok szkolny, nowe peregrynacje

Wystawa „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi” powę­dro­wała tym razem do pią­tego Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego imie­nia Klau­dyny Potoc­kiej w Pozna­niu. Zapro­siła mnie tam nauczy­cielka fizyki, Pani Maria Boro­wicz, jesz­cze w roku 2018, kiedy to spo­tka­li­śmy się na war­szaw­skim Semi­na­rium w CAMKu. Oprócz samego przed­sta­wie­nia wystawy i zwią­za­nego z nią pro­jektu Ear­th­KAM mia­łem moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia sze­ściu lek­cji z kla­sami od pierw­szej do trze­ciej. Wyko­rzy­sta­łem ten czas na zachę­ca­nie uczniów...

Read More

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Posted by on 05 września 2019

Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata uczniowie! Wra­camy do gry! Prze­bu­dowa pomiesz­czeń Obser­wa­to­rium trwa, ale miej­sce pro­wa­dze­nia zajęć zostało zapewnione. W bie­żą­cym roku szkol­nym (2019/2020) nasze spo­tka­nia będą odby­wały się w Nie­po­ło­mi­cach w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Tade­usza Kościuszki przy ulicy Szkol­nej 3. To szkoła, która znaj­duje się w sąsiedz­twie naszego Obserwatorium.   Biuro Obser­wa­to­rium mie­ści się w pomiesz­cze­niu przy kory­ta­rzu bie­gną­cym wzdłuż sali gim­na­stycz­nej...

Read More

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2019

Posted by on 01 września 2019

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2019

Adam Micha­lec, wrze­sień 2019 Jeśli wrze­sień będzie cie­pły i suchy – pew­nie paź­dzier­nik nie oszczę­dzi nam pluchy To przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po gorą­cym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, poza wyda­rze­niami histo­rycz­nymi, zwią­zany jest z powro­tem dzieci i mło­dzieży do zre­for­mo­wa­nych szkół, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi mię­dzy dłu­go­ścią dnia i nocy. Te ostat­nie, są już coraz dłuż­sze i czę­sto bez­chmurne,...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2019 – Niepołomice

Posted by on 27 sierpnia 2019

Małopolska Noc Naukowców 2019 – Niepołomice

Zapra­szamy do uczest­nic­twa w kolej­nej Mało­pol­skiej Nocy Naukowców! Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji do godziny 23:00. Pią­tek, 27 wrze­śnia 2019 roku. Miej­sce imprezy: ul. Szkolna 3 – boisko spor­towe za Szkołą Pod­sta­wową nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, tuż obok naszego Obser­wa­to­rium. Wej­ście – brama z boku szkoły.   [ycd_countdown id=6832]   Oto pro­gram spotkania:   Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następnie: Obser­wa­cje i pokazy tele­sko­powe nieba | godziny...

Read More