Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 01 marca 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

W pią­tek 3 marca odbył się finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

 

 

 

 

Poni­żej lista prac w kolej­no­ści zaj­mo­wa­nych miejsc:
I miej­sce: Lena Kul­czycka -OKRES ROTACJI SŁOŃCA NIE WYNOSI 21 DNI
II miej­sce: Wero­nika Skro­baczOBSERWACJE UKŁADÓW KATAKLIZMICZNYCH
III miej­sce: Lilianna KromkaPROMIENIOWANIE KOSMICZNEENERGIE NIETEJ ZIEMI
IV miej­sce: Tade­usz Fran­cuzLeu Rama­niukJAK WYGLĄDA BAZA NA GANIMEDESIE
V miej­sce (ex aequo):

Rafał Stę­pieńEPILOG WSZECHŚWIATA: OD WIELKIEGO MROZU PO ZAGADKOWY ROZPAD PUSTKIANALIZA TEORIIREFLEKSJA NAD HIPOTEZĄ MÓZGU BOLTZMANNA
Michał Wasz­kie­wicz –  TEORIE SPISKOWEŚWIECIE ASTRONOMII: PRAWDA CZY FIKCJA?”

Gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com, uczest­ni­kom a także opie­ku­nom uczniów za pracę wło­żoną w refe­raty uczniów.

Trzy­mamy kciuki za Lenę i Wero­nikę – dziew­czyny repre­zen­to­wać będą woje­wódz­two mało­pol­skie w Ogól­no­pol­skim Finale w Gru­dzią­dzu, który roz­pocz­nie się 21 marca.