Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 09 lutego 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

9 lutego zakoń­czy­li­śmy kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (śred­nich).

 

 

 

 

Komi­sja kon­kur­sowa w składzie:
Janusz Nice­wicz – przewodniczący,
dr Dorota Kozieł – Wierz­bow­ska,
dr Marek Jam­rozy,
Agata Pępiak,
Seba­stian Kurowski
wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac.

Ich auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego, które odbę­dzie się w pią­tek 1 marca 2024 r. 
o godz. 10 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Miko­łaja Koper­nika 2.

Na semi­na­rium zapra­szamy wszyst­kich uczest­ni­ków Kon­kursu wraz z opie­ku­nami prac.

Swoje prace zapre­zen­tują (wg kolej­no­ści zgłoszeń):

1. Rafał Stę­pieńEPILOG WSZECHŚWIATA: OD WIELKIEGO MROZU PO ZAGADKOWY ROZPAD PUSTKI-ANALIZA TEORIIREFLEKSJA NAD HIPOTEZĄ MÓZGU BOLTZMANNA
2. Michał Wasz­kie­wiczTEORIE SPISKOWEŚWIECIE ASTRONOMII: PRAWDA CZY FIKCJA?”
3. Tade­usz Fran­cuz, Leu Rama­niukJAK WYGLĄDA BAZA NA GANIMEDESIE
4. Lilianna KromkaPROMIENIOWANIE KOSMICZNEENERGIE NIETEJ ZIEMI
5. Lena Kul­czyckaOKRES ROTACJI SŁOŃCA NIE WYNOSI 21 DNI
6. Wero­nika Skro­baczOBSERWACJE UKŁADÓW KATAKLIZMICZNYCH

Dzię­ku­jemy za wszyst­kie nade­słane prace, a pre­le­gen­tom życzymy powodzenia.