Wydarzenia na niebie marzec 2024

Posted by on 01 marca 2024

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Marzec to mie­siąc w któ­rym roz­po­czyna się astro­no­miczna wio­sna. 20 marca o 4:07 Słońce przej­dzie przez punkt Barana, czyli miej­sce prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką roz­po­czy­na­jąc tym samym astro­no­miczną wio­snę. Dodat­kowo 31 marca prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na letni czyli z godziny 2:00 na 3:00, więc śpimy o godzinę kró­cej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to na wie­czor­nym nie­bie możemy jesz­cze obser­wo­wać Jowi­szaUrana. Do nich dołą­czy Mer­kury w dru­giej deka­dzie mie­siąca. Nad ranem na nie­bie zoba­czymy Wenus, MarsaSaturna w dru­giej poło­wie mie­siąca. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna będzie widoczna do 8 marca na poran­nym nie­bie i powróci 13 marca na wie­czorne niebo. Chiń­ska Sta­cja Tian­gong będzie widoczna do 8 marca wie­czo­rem, zaś sate­lita BlueWalker3 do 7 marca wie­czo­rem i od 24 marca na poran­nym nie­bie. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com.

3 III – ostat­nia kwa­dra Księżyca
5 III – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
8 III – wie­czorna koniunk­cja Mer­ku­rego i Neptuna
10 III – nów Księżyca/Księżyc w perygeum
13 III – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
17 III – pierw­sza kwa­dra Księżyca/maksymalna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
20 III – począ­tek astro­no­micz­nej wio­sny (4:07)
22 III – poranna koniunk­cja Wenus i Saturna
23 III – apo­geum Księżyca
24 III – mak­sy­malna wschod­nia elon­ga­cja Merkurego
25 III – peł­nia Księżyca/maksymalna widocz­ność wie­czorna Merkurego
26 III – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spika (gwiaz­do­zbiór Panny)
31 III – zmiana czasu z zimo­wego na letni ( z 2:00 na 3:00 )

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz