Posts by Obserwatorium

Wydarzenia na niebie luty 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie luty 2024

Luty to dla więk­szo­ści Uczniów czas Ferii Zimo­wych. Dla nas to już zauwa­żal­nie dłuż­sze dni. Pod koniec lutego dzień będzie dłuż­szy od naj­krót­szego dnia w roku o pra­wie 3 godziny! Na wie­czor­nym nie­bie zoba­czymy jesz­cze Jowi­sza, Saturna i Urana, choć do obser­wa­cji tego ostat­niego wyma­gany jest tele­skop. Na poran­nym nie­bie, w bla­sku sło­necz­nym kryją się: Wenus, Mars i Mer­kury. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie mię­dzy 1 a 3 lutego na wie­czor­nym nie­bie i pojawi się...

Read More

Posted by on 23 stycznia 2024

Rusza kolejna XXIV edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu. Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla wojewódzkiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium...

Read More

XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 15 stycznia 2024

XII Zimowe Warsztaty Astrofotografii

W dniach od piątku 9 do wtorku 13 lutego 2024 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii.

Read More

Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Posted by on 03 stycznia 2024

Muzyka pod gwiazdami – koncert noworoczny

Sza­nowni Państwo!

Zapra­szamy do naszego Planetarium
na nowo­roczny koncert
„Muzyka pod gwiazdami”!

Read More

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

Posted by on 02 stycznia 2024

Spojrzenie w styczniowe niebo 2024

“Sty­czeń pogodny, wróży rok płodny”    Bez względu na pogodę, cze­kają nas w tym mie­siącu na nie­bie różne zja­wi­ska, zwią­zane naj­czę­ściej ze zmienną aktyw­no­ścią Słońca, któ­rych nie można pre­cy­zyj­nie prze­wi­dzieć, ale odczu­wamy to szcze­gól­nie przez glo­balne zmiany, nie tylko  kli­matu. Ponadto ten rok jest prze­stępny, czyli liczy 366 dni.  A nasza Zie­mia, jako pla­neta od cza­sów Koper­nika, już 3 stycz­nia, w swym rocz­nym ruchu po orbi­cie, będzie naj­bli­żej naszej...

Read More

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Posted by on 02 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Zaczy­namy Nowy 2024 Rok, czyli kolejne okrą­że­nie Ziemi dookoła Słońca. Tym razem jest to rok prze­stępny, czyli będzie trwał 366 dni! Jest to spo­wo­do­wane tym, że rok zwrot­ni­kowy, czyli pod­stawa naszego kalen­da­rza wynosi 365 dni 5 godzin i 48 minut. I wła­śnie z powodu tej koń­cówki raz na 4 lata (z małymi wyjąt­kami) doda­jemy jeden dzień eks­tra. I wbrew temu co myślimy, nie jest to 29 lutego!!! (Wię­cej o tym w osob­nym mate­riale wkrótce na naszej stro­nie i pro­filu FB). Lecz...

Read More

Posted by on 18 grudnia 2023

Zdro­wych i rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia oraz wszyst­kiego naj­lep­szego w Nowym Roku 2024, życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy oraz dyrek­cja Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Posted by on 14 grudnia 2023

Zwycięska Szopka Krakowska z motywem astronomicznym i logo MOA

Roz­strzy­gnięto 81 Kon­kurs Szo­pek Kra­kow­skich orga­ni­zo­wany przez Muzeum Kra­kowa. Do kon­kursu zgło­szono 229 szo­pek w 6 głów­nych kate­go­riach. W kate­go­rii I „Szopki Duże” wygrała praca pani Renaty Mar­kow­skiej nawią­zu­jąca do postaci patrona naszego Obser­wa­to­rium – Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego, astro­noma, odkrywcy Pyło­wych Księ­ży­ców Ziemi. Szopka otrzy­mała rów­nież nagrodę spe­cjalną im. Jerzego Dobrzyc­kiego. Odnaj­dziemy w niej wiele szcze­gó­łów zwią­za­nych z życiem i pracą Astro­noma a także odwo­ła­nia...

Read More

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Posted by on 11 grudnia 2023

MOA przyjacielem Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać Was że Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach zostało uho­no­ro­wane tytu­łem „Przy­ja­ciel Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii” w Opolu. To pre­sti­żowe wyróż­nie­nie zostało przy­znane z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia WAA w Opolu, która działa przy Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­tetu Opol­skiego. Wykład inau­gu­ru­jący 10 rok Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astro­no­mii dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej wygło­sił Grze­gorz Sęk, który ode­brał...

Read More

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Posted by on 06 grudnia 2023

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Zapra­szamy w środę 6 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 na wer­ni­saż wystawy poświę­co­nej Miko­ła­jowi Kopernikowi.

Read More