Posts by Obserwatorium

Konkurs na referat – finał – wyniki

Posted by on 10 marca 2017

Konkurs na referat – finał – wyniki

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponadgimnazjalnych. 10 marca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.     Spo­śród 6 prac Komi­sja kon­kur­sowa przyznała: I miej­sce – Alek­san­drze Krze­mień z I LO w Wadowicach II miej­sce – Alber­towi Sosna­lowi z Zespołu Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach. Ola i Albert repre­zen­to­wać będą nasze...

Read More

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Posted by on 08 marca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla szkół gimnazjalnych Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie – roz­pi­sują w roku szkol­nym 2016/2017 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zują Woje­wódz­kie...

Read More

Staszek Bednarz nie żyje…

Posted by on 06 marca 2017

Staszek Bednarz nie żyje…

  Staś Bed­narz, nasz dawny i wie­lo­letni uczeń… nie żyje. Uczest­nik zajęć koła astro­no­micz­nego, przy­rod­nik, młody nauko­wiec. Kochał góry.         Bli­skim skła­damy szczere wyrazy współczucia.   [15.03.2017] Pogrzeb Staszka odbę­dzie się 18 marca 2017 roku o godzi­nie 13.30 w Klasz­to­rze św. Józefa przy ul.Dominikańskiej 2 (Słu­żew nad Dolinką) w Warszawie.           “Life begins at the end of your com­fort zone” Neale Donald Walsch “Życie zaczyna się tam, gdzie koń­czy się strefa...

Read More

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Posted by on 06 marca 2017

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kobiet zapra­szamy wszyst­kie Panie do naszego Pla­ne­ta­rium na spe­cjalny SEANS-ZABAWĘ pod tytu­łem „Jaki to gwiaz­do­zbiór, czyli spa­cer po mar­co­wym nie­bie z muzyką w tle”. Ciem­nemu niebu – usia­nemu gwiaz­do­zbio­rami i roz­ma­itymi obiek­tami astro­no­micz­nymi – będzie towa­rzy­szyła muzyka. Zada­niem uczest­ni­ków zabawy będzie odga­dy­wa­nie wła­ści­wych nazw gwiazdozbiorów.   Pano­wie! Bilet na seans może być miłym dodat­kiem do bukietu kwia­tów dla Waszej Ewy, a seans...

Read More

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Posted by on 03 marca 2017

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakoń­czony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, dr Adam Micha­lec, mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski i mgr Janusz Nice­wicz wyty­po­wała  6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego. To już 10 marca! Ponadto Komi­sja wyróż­niła 2 opra­co­wa­nia. Usta­le­nia jury kon­kur­so­wego –...

Read More

Konkurs na referat – spis przesłanych prac

Posted by on 28 lutego 2017

Konkurs na referat – spis przesłanych prac

24 lutego 2017 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XVII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych w roku szkol­nym 2016/2017. Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy! 3 marca 2017 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt...

Read More

Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Posted by on 20 lutego 2017

Konkurs na projekt maskotki MOA – wyniki

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że kon­kurs na pro­jekt maskotki MOA został rozstrzygnięty! Spo­śród nade­sła­nych prac, Komi­sja Kon­kur­sowa, w skład któ­rej wcho­dzą pra­cow­nicy MOA wybrała pracę Ani Chlu­dek, uczen­nicy szó­stej klasy Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 86 z Krakowa. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zwy­cięż­czyni. Dzię­ku­jemy także pozo­sta­łym uczniom za prze­sła­nie swo­ich prac.   Pro­to­kół Komi­sji...

Read More

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii – podsumowanie

Posted by on 15 lutego 2017

VI Zimowe Warsztaty Astrofotografii – podsumowanie

    Nie­wielki, no może średni mróz i nad­spo­dzie­wa­nie dobra pogoda wyzna­czyły ramy tego­rocz­nych warsz­ta­tów. Sie­dem­na­ścioro uczest­ni­ków, w więk­szo­ści już dobrze obe­zna­nych z pod­sta­wo­wymi tech­ni­kami foto­gra­ficz­nymi, otrzy­mało do dyspozycji: dwu­na­sto­ca­lowy tele­skop Meade LX200 na mon­tażu paralaktycznym, lunetę 100/1000 mm na mon­tażu prze­no­śnym NEQ5, trzy dzie­się­cio­ca­lowe tele­skopy sys­temu New­tona na mon­tażu Dobsona, filtr H‑alfa Coro­nado, tele­obiek­tywy, apa­raty cyfrowe i sta­tywy...

Read More

Jak fale na wodzie…

Posted by on 15 lutego 2017

Jak fale na wodzie…

Tak roz­cho­dzą się echa naszej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej w śro­do­wi­sku uczniow­skim i wśród nauczy­cieli. Nie zawsze da się je wyśle­dzić, dla­tego z wielką satys­fak­cją przy­ta­czam przy­kład z ostat­nich dni. 8 lutego 2017 roku, w zimo­wej sto­licy Pol­ski, uczest­nicy i kadra zimo­wi­ska 25 Dru­żyny Har­cer­skiej “Knieja” z pod­kra­kow­skich Balic wzięli udział w 56 misji mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu Sally Ride Ear­th­KAM. Po zapo­zna­niu z jego histo­rią, obej­rze­niu zdjęć z poprzed­nich...

Read More

Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Posted by on 06 lutego 2017

Walentynki 2017 w Planetarium w Niepołomicach!

Zapra­szamy na SPECJALNY seans walen­tyn­kowy pod tytu­łem “Cia­sne układy podwójne”. O tym jak skom­pli­ko­wane związki i zależ­no­ści wystę­pują nie tylko wśród ludzi, ale także wśród gwiazd – dowie­cie się w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium – już 14 lutego. Po sean­sie, jeśli dopi­sze pogoda – zapra­szamy do obser­wa­cji nieba.   14 lutego 2017  |  godz. 18:30  |  cena biletu: 10 zło­tych od Pary zakochanych 🙂   Liczba miejsc ogra­ni­czona do 30, decy­duje kolej­ność zgłoszeń.  ...

Read More