Posts by Obserwatorium

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

Posted by on 14 października 2016

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

WYJAZD ODWOŁANY. Zbyt mało uczestników… (infor­ma­cja z 27.10.2016) W dniach 28 – 29 – 30 paź­dzier­nika orga­ni­zu­jemy wycieczkę w góry, któ­rej celem jest jak zwy­kle zyska­nie moż­li­wo­ści obser­wa­cji obiek­tów astro­no­micz­nych w dobrych warun­kach, z dala od świa­teł miej­skich. Dodat­ko­wym ele­men­tem naszej wycieczki będzie moż­li­wość „ujeż­dże­nia” dwu­dzie­sto­pię­cio­cen­ty­me­tro­wego tele­skopu New­tona, jaki znaj­duje się na tere­nie schro­ni­ska PTTK „Kudła­cze”. Decy­zją jego wła­ści­ciela, Michała Dra­husa, MOA uzy­skało prawo dostępu...

Read More

Nowa strona Obserwatorium!

Posted by on 14 października 2016

Nowa strona Obserwatorium!

Dzi­siaj ten dzień, tak zwany “Dzień Nauczy­ciela” – a w związku z nim Obser­wa­to­rium ma dla wszyst­kich prezent!   Naresz­cie JEST! Nowa strona inter­ne­towa Obser­wa­to­rium w Niepołomicach! Gdy ją two­rzy­li­śmy przy­świe­cała nam myśl aby była ona przej­rzy­sta, lekka i przy­ja­zna Czy­tel­ni­kowi. Nie potrze­bu­jemy “wodo­try­sków” oraz “szkła i aluminium” 🙂 Przede wszyst­kim – chcemy uła­twić zna­le­zie­nie potrzeb­nych Pań­stwu infor­ma­cji – zarówno Nauczy­cie­lom, któ­rzy pla­nują przy­je­chać do nas...

Read More

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 04 października 2016

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

IX Kon­fe­ren­cja “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie – warsz­taty astronomiczne”   Uwaga – lista wykła­dów i refe­ra­tów jest już kom­pletna, ale nadal zachę­camy do wzię­cia udziału w cha­rak­te­rze słuchaczy. Lista miejsc noc­le­go­wych – zamknięta (17.X.2016)       W dniach od 21 do 23 paź­dzier­nika 2016 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną, już IX Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele...

Read More

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Posted by on 04 października 2016

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski na maskotkę MOA.         Celem kon­kursu jest zapro­jek­to­wa­nie postaci, która sta­nie się maskotką Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Maskotka powinna nawią­zy­wać do tra­dy­cji i dzia­łal­no­ści MOA. (Pod­po­wia­damy – źró­dłem tych infor­ma­cji są nasze strony inter­ne­towe oraz blog).   Prace należy prze­słać na adres: Mło­dzie­żowe...

Read More

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Posted by on 04 października 2016

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Pro­po­nu­jemy Pań­stwu trzy imprezy edu­ka­cyjne. Na dwie z nich: Gwiezdną Przy­godę oraz Pik­nik pod Gwiaz­dami zapra­szamy zor­ga­ni­zo­wane grupy szkolne, nato­miast trze­cia – Astro­no­miczne Uro­dziny – to pro­po­zy­cja dla Rodzi­ców, któ­rzy poszu­kują pomy­słu na imie­ni­nową lub uro­dzi­nową imprezę dla swo­ich dzieci. Do szcze­gó­łów kie­rują odnośniki.

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2016

Posted by on 04 października 2016

Spojrzenie w październikowe niebo 2016

“Gdy paź­dzier­nik cie­pło trzyma, zwy­kle mroźna bywa zima” Przy­sło­wie to zapo­wiada nam pogodną, Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia u nas na pół­kuli pół­noc­nej stale się skraca, z czym musimy się pogo­dzić i do tego przyzwyczaić. W Mało­pol­sce ubę­dzie dnia aż 108 minut; z 11 godz. 38 minut...

Read More