Posts by Obserwatorium

Muzyka pod gwiazdami”

Posted by on 05 grudnia 2023

“Muzyka pod gwiazdami”

Sza­nowni Państwo,
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”.

Read More

Spojrzenie w grudniowe niebo

Posted by on 29 listopada 2023

Spojrzenie w grudniowe niebo

“Pogoda gru­dniowa – lep­sza niż styczniowa” Zoba­czymy czy to przy­sło­wie się nam spraw­dzi, po pięk­nej jesien­nej pogo­dzie, bowiem już w pią­tek 22.XII. o godz. 04.28 roz­pocz­nie się astro­no­miczna Zima. Wtedy to Słońce przej­dzie ze znaku Strzelca w znak Kozio­rożca. Zanim jed­nak ten fakt nastąpi, to w pierw­szych dwóch deka­dach mie­siąca, dłu­gość dnia jesz­cze się skraca, ale już od Bożego Naro­dze­nia zacznie powoli dnia przy­by­wać. Do 17 grud­nia  w Mało­pol­sce,  ubę­dzie dnia “tylko”...

Read More

Wydarzenia na niebie grudzień 2023

Posted by on 28 listopada 2023

Wydarzenia na niebie  grudzień 2023

Gru­dzień wszyst­kim koja­rzy się z cza­sem Świąt spę­dzo­nych w rodzin­nym gro­nie. Ale to czas naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy, którą przy­wi­tamy 22 grud­nia o 4:28. Wtedy Słońce znaj­dzie się naj­ni­żej na swej dro­dze po eklip­tyce. Ten moment nazy­wamy prze­si­le­niem zimowy, czyli naj­krót­szy dzień a zara­zem naj­dłuż­sza noc w roku. Jed­nak w związku z refrak­cją atmos­fe­ryczną naj­krót­sze dni w roku trwają od 18 do 25 grud­nia! Ich dłu­gość różni się nie­znacz­nie o kilka sekund...

Read More

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Posted by on 31 października 2023

Wydarzenia na niebie listopad 2023

Po zmia­nie czasu na zimowy, szybko robi się ciemno. Dłu­gie noce sprzy­jają obser­wa­cjom astro­no­micz­nym. Jeśli tylko pogoda dopi­sze, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Zacznijmy od pla­net: Mer­kury pojawi się na wie­czor­nym nie­bie po 10tym listo­pada, Wenus domi­nuje na poran­nym nie­bie, Jowisz, Saturn widoczne są przez całą noc, zaś do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna potrzebny jest tele­skop. W listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać też dwa roje mete­orów: Tau­rydy (N i S), które...

Read More

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

Posted by on 30 października 2023

Spojrzenie w listopadowe niebo 2023

 “Gdy listo­pad bieży, trudny czas dla jeży”  Przy­sło­wie to, mówi nam o warun­kach pogo­do­wych, które będą nie­ła­twe w tym mie­siącu, rów­nież dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Co prawda dłuż­sze noce cie­szą licz­nych obser­wa­to­rów nieba, a wie­lo­let­nia prak­tyka obser­wa­cyjna poka­zuje nam, iż nie­stety czę­ste jesienne zachmu­rze­nia unie­moż­li­wiają podzi­wia­nie noc­nego nieba peł­nego gwiazd. Ponadto, musimy się przy­zwy­czaić, szcze­gól­nie przez pierw­szy tydzień mie­siąca, do paź­dzier­ni­ko­wej zmiany czasu. Nato­miast...

Read More

Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 26 października 2023

Częściowe zaćmienie Księżyca

Zapra­szamy na wspólne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księżyca.
28.10.2023 od godziny 21:00

Read More

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Posted by on 06 października 2023

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Ruszyły zapisy na jesienne warsz­taty obserwacyjne !

Read More

Wydarzenia na niebie – październik 2023

Posted by on 29 września 2023

Wydarzenia na niebie – październik 2023

  Paź­dzier­nik to począ­tek kolej­nego roku aka­de­mic­kiego. Stu­denci wra­cają na uczel­nie po 3 mie­sią­cach odpo­czynku. Dla astro­no­mów to już dłuż­sze noce niż dni i jeśli jesienne mgły nie prze­szko­dzą, to można wypa­trzeć wiele cie­ka­wych zja­wisk. W paź­dzier­niku prze­cho­dzimy na czas zimowy. W nocy z 28 na 29 prze­sta­wiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy, więc śpimy o godzinę dłu­żej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus widoczna jest przed wscho­dem Słońca, Jowisz, Saturn, Uran...

Read More

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

Posted by on 25 września 2023

Spojrzenie w październikowe niebo 2023

“Gdy paź­dzier­nik w cie­ple cha­dza, w grud­niu mrozy naprowadza”    Przy­sło­wie to pro­gno­zuje nam cie­płą i pogodną Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy rok­rocz­nie doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy, a z Zimą będziemy musieli sobie jakoś pora­dzić. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja, czyli wyso­kość nad hory­zon­tem z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia, u nas na pół­kuli pół­noc­nej, stale się...

Read More

Małopolska Noc Naukowców 2023

Posted by on 01 września 2023

Małopolska Noc Naukowców 2023

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku.

Read More