Posts by Obserwatorium

Nekrolog

Posted by on 09 kwietnia 2021

Ze smut­kiem infor­mu­jemy o śmierci Jerzego Kor­dy­lew­skiego, był synem naszego patrona, Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. Rodzi­nie skła­damy wyrazy współczucia.  

Read More

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 08 kwietnia 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Nie­po­ło­mice 2021-04-16 XXI Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2020/2021 W dniu 16 kwiet­nia 2021 odbył się finał konkursu. Jury kon­kur­sowe zde­cy­do­wało o nastę­pu­ją­cej kolejności: Agata Polek, Mar­tyna Jacak – POSZUKIWANIE ŻYCIA WOKÓŁ UKŁADU ZAĆMIENIOWEGO HS0705+6700 Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota – OBSERWACJA PLANETOIDY 4 WESTA Marta Szulc –  CZY GROZI NAM SPOTKANIE Z ASTEROIDĄ? Bar­tosz Śla­dow­ski, Oskar Paj­dzik –  O! MAMY SŁOŃCE Karo­lina Bosak – ROK...

Read More

Wielkanoc 2021

Posted by on 03 kwietnia 2021

Read More

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

Posted by on 31 marca 2021

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

W tym roku święta Wiel­ka­nocy wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Dla­czego? Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Ta skom­pli­ko­wana zasada jest w isto­cie prze­ło­że­niem na solarny w swej natu­rze kalen­darz juliań­ski kon­kret­nej daty 14 nisan z reli­gij­nego kalen­da­rza hebraj­skiego, który jest kalen­da­rzem lunarno-solar­nym. Data 14 nisan wyzna­cza w kalen­da­rzu hebraj­skim począ­tek święta Pas­chy, wokół...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Posted by on 31 marca 2021

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2021

Adam Micha­lec Cza­sem kwiet­nia pora let­nia, cza­sem zwie­dzie w marzec zjedzie To przy­sło­wie pasuje jak ulał do aktu­al­nej sytu­acji pogo­do­wej, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia...

Read More

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka” – rozstrzygnięty

Posted by on 26 marca 2021

Konkurs Poetycki „Astronomiczna liryka”  – rozstrzygnięty

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” rozstrzygnięty😊 Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetycki „Astro­no­miczna liryka” zgło­szo­nych zostało 27 wierszy. Zada­niem uczest­ni­ków było napi­sa­nie utworu lirycz­nego o tema­tyce astro­no­micz­nej. I choć było to dla nich duże wyzwa­nie, to otrzy­ma­li­śmy prze­piękne wiersze. Poni­żej poda­jemy nazwi­ska auto­rów i tytuły wier­szy nade­sła­nych na konkurs: Char­muszko Tade­usz „Gwiezdny turysta” Dud­kie­wicz Rok­sana „Super­k­się­życ” Gefert Greta...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 28 lutego 2021

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zie­mia – naj­wspa­nial­sza pla­neta w całym ogrom­nym Wszechświecie. Spoj­rze­nie na nasz dom z per­spek­tywy astro­nau­tów, orbi­tu­ją­cych na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, sta­nowi świetną oka­zję do reflek­sji nad aktu­al­nym sta­nem Ziemi i daje nie­po­wta­rzalną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w bada­niu jej bogactw i zaso­bów. Przy oka­zji nastę­puje zna­czące pogłę­bie­nie wie­dzy nie tylko z geo­gra­fii, ale i pozo­sta­łych nauk przyrodniczych. Zachę­camy uczniów do wzię­cia udziału...

Read More

Marcowy szlak Księżyca 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Marcowy szlak Księżyca 2021

Marzec to bar­dzo inte­re­su­jący nas wszyst­kich mie­siąc, zwią­zany przede wszyst­kim z wędrówką Słońca po nie­bo­skło­nie. Już 20 marca Słońce będzie świe­ciło w zeni­cie na rów­niku i prze­to­czy się w swej rocz­nej wędrówce z pół­kuli połu­dnio­wej nieba na pół­nocną. Zacznie się Wio­sna astro­no­miczna na naszej pół­kuli i być może w tym pan­de­micz­nym roku, będzie to cho­ciaż w zgo­dzie z wio­sną ter­miczną, odczu­walną przez nas, do któ­rej tęsk­nimy. Zobaczymy. Dru­gim obiek­tem w kolejce,...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Spojrzenie w marcowe niebo 2021

Adam Micha­lec   Marzec zie­lony, dorodne plony - powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie, a zatem nie tylko dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Przy codzien­nych emo­cjach zwią­za­nych z panu­jącą pan­de­mią oraz ze śnieżną i smo­gową zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona Wiosna. Cie­szymy się z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 10.37,...

Read More

Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Posted by on 28 lutego 2021

Wydarzenia na niebie – marzec 2021

Marzec więk­szo­ści z nasz koja­rzy się z począt­kiem wio­sny, kiedy to dzień zrów­nuje się z nocą. W marcu prze­sta­wiamy też zegarki, z czasu zimo­wego na letni, doda­jąc jedną godzinę. Ale i nocne niebo jest w marcu bar­dzo ciekawe. Mer­ku­rego, podob­nie jak Jowi­sza i Saturna możemy odna­leźć nisko nad połu­dniowo wschod­nim hory­zon­tem, przed wscho­dem Słońca. Mars jest dobrze widoczny wysoko nad hory­zon­tem w pierw­szej czę­ści nocy, bli­sko gro­mady otwar­tej gwiazd – Plejady. 20 marca o 10:37, Słońce...

Read More