Posts by Obserwatorium

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

Posted by on 31 marca 2024

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2024 

“Kwie­cień – łudzi kwiat, ale za to budzi świat” Tra­dy­cyj­nie jak co roku, drugi dzień świąt Wiel­ka­noc­nych zwią­zany jest ze śmi­gu­sem-dyn­gu­sem, a w tym roku pokrywa się też z prima apri­lis. Ponadto, tego­roczny okres świą­teczny pozwoli nam przy­zwy­czaić się do zmiany czasu na letni. A Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad Rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia dokład­nie o 102 minuty. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny wscho­dzi...

Read More

Wielkanoc 2024

Posted by on 25 marca 2024

Wielkanoc 2024

Rado­snych Świąt Wielkanocnych
życzą ucznio­wie, pra­cow­nicy i dyrekcja
Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego
w Niepołomicach

Read More

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 01 marca 2024

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

W pią­tek 3 marca odbył się finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astronautyki.

Read More

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Posted by on 01 marca 2024

Wydarzenia na niebie marzec 2024

Marzec to mie­siąc w któ­rym roz­po­czyna się astro­no­miczna wio­sna. 20 marca o 4:07 Słońce przej­dzie przez punkt Barana, czyli miej­sce prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką roz­po­czy­na­jąc tym samym astro­no­miczną wio­snę. Dodat­kowo 31 marca prze­sta­wiamy zegarki z czasu zimo­wego na letni czyli z godziny 2:00 na 3:00, więc śpimy o godzinę kró­cej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to na wie­czor­nym nie­bie możemy jesz­cze obser­wo­wać Jowi­sza i Urana. Do nich dołą­czy Mer­kury w dru­giej...

Read More

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

Posted by on 28 lutego 2024

Spojrzenie w marcowe niebo 2024

„Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – rok niegłodny” Tak powiada nam sta­ro­pol­skie przy­sło­wie zwią­zane z nad­cho­dzą­cym kwar­ta­łem tego roku. Nato­miast dla obser­wa­cji astro­no­micz­nych życzmy sobie w tym mie­siącu bez­chmur­nego nieba. Po emo­cjach zwią­za­nych ze smo­gową i śnieżną zimą, czeka nas wresz­cie upra­gniona wio­sna. Cie­szymy się wszy­scy z faktu, że Słońce powoli, ale sys­te­ma­tycz­nie, wznosi się po Eklip­tyce coraz wyżej i wyżej, aby wresz­cie prze­ciąć rów­nik nie­bie­ski 20 marca o godz. 04.07,...

Read More

Krocząc drogą nauki

Posted by on 22 lutego 2024

Wła­śnie teraz jest dobra oka­zja aby przy­po­mnieć, że dru­giego lutego nasza wycho­wanka, Pau­lina Sowicka obro­niła pracę dok­tor­ską i otrzy­mała tytuł naukowy dok­tora nauk fizycz­nych w zakre­sie astro­no­mii. Nie dość, że 11 obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce, to jesz­cze zbliża się ósmy marca – Dzień kobiet. Pau­lina już jako uczen­nica bar­dzo aktyw­nie zaj­mo­wała się pro­ble­ma­tyką astro­no­miczną, uczęsz­cza­jąc do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego na zaję­cia – naj­pierw...

Read More

Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Posted by on 13 lutego 2024

„Astronomiczna liryka” – IV konkurs poetycki o tematyce astronomicznej 

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz czwarty kon­kurs na wiersz o tema­tyce astro­no­micz­nej. Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów  z terenu całej Polski. Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych wierszy. Na prace cze­kamy do 17 marca 2024r. Należy je wysłać  na adres mailowy:  katarzyna@moa.edu.pl Wyniki ogło­simy 3 kwiet­nia 2024r. poprzez naszą stronę...

Read More

Zima w MOA 2024

Posted by on 09 lutego 2024

Zima w MOA 2024

Sza­nowni Państwo,

infor­mu­jemy, że w okresie
od 12 do 23 lutego 2024 r.
roz­po­czy­namy ferie
ZIMAMOA 2024.

Read More

Koncert Walentynkowy 2024

Posted by on 02 lutego 2024

Koncert Walentynkowy 2024

Sza­nowni Państwo
Zapra­szamy do naszego Planetarium
na kon­cert walentynkowy
w ramach cyklu:
„Muzyka pod gwiazdami”

Read More

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

Posted by on 31 stycznia 2024

Spojrzenie w lutowe niebo 2024

„Uro­dzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28.I.)” Pamię­tamy dosko­nale gwał­towne ocie­ple­nie na te Święta i Nowy Rok, po wcze­śniej­szych obfi­tych opa­dach śniegu. Zoba­czymy czy to sta­ro­pol­skie przy­sło­wie spraw­dzi się, bowiem z wie­lo­let­nich obser­wa­cji wiemy, że trzeba się jed­nak przy­go­to­wać na lutowe kaprysy aury. Nato­miast możemy, na szczę­ście, nieco pre­cy­zyj­niej coś powie­dzieć o „pogo­dzie kosmicz­nej”, czyli co nas czeka w tym mie­siącu na fir­ma­men­cie nie­bie­skim....

Read More