Posts by Obserwatorium

Podniebne pociągi Starlink

Posted by on 19 kwietnia 2020

Podniebne pociągi Starlink

Nocne niebo to nie tylko gwiazdy, pla­nety czy Księ­życ, to także samo­loty, heli­kop­tery a od 60. lat także sztuczne sate­lity Ziemi. Od pamięt­nego Sput­nika 1 poprzez sta­cję Mir, tele­skop kosmiczny Hubble’a, aż do sate­li­tów mete­oro­lo­gicz­nych, woj­sko­wych, sta­cji ISS czy sate­li­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ame­ry­kań­ski przed­się­biorca i filan­trop, zało­ży­ciel lub współ­za­ło­ży­ciel przed­się­biorstw: Pay­Pal, Spa­ceX, Tesla, Neu­ra­link i Boring Com­pany pocho­dzący z Afryki Połu­dnio­wej Elon Musk,...

Read More

Możliwości teleskopu T68

Posted by on 19 kwietnia 2020

Możliwości teleskopu T68

W dys­po­zy­cji obser­wa­to­rów, posłu­gu­ją­cych się instru­men­tami z sieci iTe­le­scope, pozo­staje astro­ka­mera prze­zna­czona wprost do wyko­ny­wa­nia kolo­ro­wych zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych. Pra­cuje ona w Nowym Mek­syku, a oto pod­sta­wowe infor­ma­cje o miej­scu i jej właściwościach. Obser­wa­to­rium: New Mexico Skies at May­hill, New Mexico – MPC H06 Strefa cza­sowa: UTC Minus 7:00. Czas letni jest uwzględniany Mini­malna wyso­kość obiektu nad hory­zon­tem: około 20 – 25 stopni Współ­rzędne: Sze­ro­kość geo­gra­ficzna: 32º...

Read More

Jasny bolid nad południową Polską!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Jasny bolid nad południową Polską!

W nocy z 17/18 kwiet­nia, po pół­nocy wyga­szono oświe­tle­nie uliczne i miesz­kańcy Kra­kowa mogli się cie­szyć wido­kiem noc­nego nieba. Prak­tyka wyga­sza­nia świa­teł służy oszczęd­no­ści prądu i zmniej­sze­niu emi­sji spa­lin w elek­trow­niach. Służy rów­nież tym, któ­rzy już zapo­mnieli jak piękne może być nocne kra­kow­skie niebo. Tej nocy naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nym zja­wi­skiem był jasny bolid. Jego świa­tło na kilka sekund roz­świe­tliło mrok na tyle, że można było zauwa­żyć cie­nie rzu­cane przez różne przedmioty....

Read More

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

Posted by on 18 kwietnia 2020

Zapytaj astronoma – nowa propozycja!

W tym trud­nym cza­sie izo­la­cji domo­wej cały czas dzia­łamy! Pozo­sta­jemy nie­ustan­nie do Waszej dys­po­zy­cji, a w związku z tym mamy kolejną, zupeł­nie nową propozycję. [Nie zapo­mi­naj­cie o spe­cjal­nej stronie ——–> Zostań w domu z MOA!] Otwie­ramy nie­koń­czącą się (mamy nadzieję) sesję PYTAŃ i ODPOWIEDZI pod hasłem:     Zapy­taj Astronoma   Jeśli masz pyta­nia doty­czące astro­no­mii, astro­fi­zyki czy astro­nau­tyki lub nie mia­łeś odwagi lub moż­li­wo­ści zada­nia pytań, możesz do nas...

Read More

Wielkanoc 2020

Posted by on 11 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020

Życzymy zdro­wych, bez­piecz­nych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych reflek­sji a przede wszyst­kim nadziei i miło­ści. Niech ten szcze­gólny czas napełni wszyst­kich otu­chą i da siłę do poko­ny­wa­nia wszel­kich trudności. Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach

Read More

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Posted by on 08 kwietnia 2020

Kometa C/2019Y4 (ATLAS)

Do Słońca zbliża się kometa C/2019Y4 (ATLAS), z koń­cem maja będzie w pery­he­lium, obec­nie widoczna jest przez tele­skop w gwiaz­do­zbio­rze Żyrafy, przej­dzie następ­nie do kon­ste­la­cji Per­se­usza. Powinna wtedy być widoczna na nie­bie gołym okiem. Skrót nazwy komety pocho­dzi od sta­cji poło­żo­nej bli­sko szczytu Mauna Loa na Hawa­jach, która śle­dzi non stop aste­ro­idy gro­żące zde­rze­niem z Zie­mią. Sta­cja ta nosi nazwę: Aste­roid Ter­re­strial – Impact Last Alert, w skró­cie ATLAS. Wła­śnie przy pomocy...

Read More

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Posted by on 04 kwietnia 2020

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2020

Adam Micha­lec, kwie­cień 2020   Kiedy w kwiet­niu słonko grzeje, wtedy nikt nie zubożeje To przy­sło­wie nie­stety pasuje nie tylko na Prima Apri­lis, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję, na praw­dziwą wio­senną i sło­neczną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za takimi dniami, które powinny nam wyna­gro­dzić tego­roczne wietrzne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce nadal sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia,...

Read More

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Posted by on 04 kwietnia 2020

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Wiel­ka­noc jest świę­tem rucho­mym: może wypaść naj­wcze­śniej 22 marca, zaś naj­póź­niej 25 kwiet­nia. Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Dla­tego w tym roku wypada to 12 kwietnia. Przez cały mie­siąc na wie­czor­nym nie­bie kró­luje pla­neta – Wenus. Nato­miast w dru­giej czę­ści nocy możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna i Marsa. W pierw­szym tygo­dniu kwiet­nia, na wie­czor­nym nie­bie możemy obser­wo­wać prze­loty...

Read More

Obserwacje Księżyca…

Posted by on 04 kwietnia 2020

Obserwacje Księżyca…

… czyli jak nie dać się MEDIOM zro­bić w konia Co jakiś czas (mniej wię­cej co 29.5 dnia) media dono­szą, że wła­śnie zbliża się nie­zwy­kła peł­nia Księ­życa nosząca jakąś tajem­ni­czą nazwę: np. Wil­czy Księ­życ, Zimny Księ­życ, a cza­sem super-Księ­życ, Błę­kitny Księ­życ czy nawet Krwawy Księ­życ. Czy należy zatem spo­dzie­wać się jakiś spek­ta­ku­lar­nych zja­wisk na niebie? Nie­stety nie! Księ­życ będzie wyglą­dał tak, jak zwy­kle pod­czas pełni i wcale nie jest to naj­lep­szy czas do jego obser­wa­cji. Spró­bujmy...

Read More

Czas letni – co to takiego?

Posted by on 27 marca 2020

Czas letni – co to takiego?

W marcu o godzinę cof­nijmy zegary Będzie dłu­żej jasno, to nie żadne czary Godzinę zabraną ze snu drogi smyku Będziesz mógł ode­spać sobie w październiku   Kto lubi zmianę czasu? Po co to wymy­ślono? Czy bez zmiany czasu będzie lepiej? Głów­nym powo­dem zamie­sza­nia jest fakt, że godziny naszej aktyw­no­ści nie są syme­trycz­nie roz­miesz­czone wzglę­dem połu­dnia. Gdy­by­śmy wsta­wali o 4 rano i cho­dzili spać o 20, to połu­dnie wypa­da­łoby w środku naszej szes­na­sto­go­dzin­nej...

Read More