Posts by Obserwatorium

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

Posted by on 27 kwietnia 2018

Nietypowa wystawa, nietypowy wernisaż

We wto­rek, 24 kwiet­nia 2018 roku w towa­rzy­stwie Pani Dyrek­tor Wydziału Szkół i Przed­szkoli – Anny Całki, Pani Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce – Bożeny Jusz­kie­wicz oraz Pana Rafała Ślęczka, wice­bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Wie­liczka mie­li­śmy przy­jem­ność otwo­rzyć wystawę foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Obrazy zostały wyeks­po­no­wane w holu budynku Sol­nego Mia­sta i pozo­staną tam aż do 6 maja. Obe­szło się tym razem bez kwia­tów i kwie­ci­stych prze­mó­wień, wystą­pie­nia –...

Read More

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Posted by on 06 kwietnia 2018

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2018 Tro­chę mrozu, mnó­stwo śniegu, a wokół wspa­niała, dzika przy­roda – to są wła­śnie Stu­po­siany poło­żone w samym cen­trum biesz­czadz­kiego „worka”. Tra­dy­cyj­nie w porze ferii mło­dzież zrze­szona w MOA odbywa tam tygo­dniowy obóz, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez biesz­czadzki Park Gwiezd­nego Nieba. Co prawda w tym roku aura nie sprzy­jała pro­wa­dze­niu obser­wa­cji astro­no­micz­nych, bo tylko jedna noc była cał­ko­wi­cie bez­chmurna,...

Read More

Wielkanoc 2018

Posted by on 31 marca 2018

Wielkanoc 2018

  Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, peł­nych nadziei i miło­ści. Rado­snego, wio­sen­nego nastroju, ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodziny i wśród przy­ja­ciół życzą - Dyrek­cja i Pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.

Read More

Dzień Planetariów 2018

Posted by on 29 marca 2018

Dzień Planetariów 2018

Po raz kolejny spo­tka­li­śmy się w Ślą­skim Pla­ne­ta­rium by świę­to­wać Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­ta­riów. Dzień ten został usta­no­wiony w 1991 roku przez Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­sze­nie Pla­ne­ta­riów (Inter­na­tio­nal Pla­ne­ta­rium Society, IPS) i wypada w nie­dzielę przed lub po wio­sen­nej rów­no­nocy. Jed­nak zgod­nie z nowym zarzą­dze­niem IPS kolejne Dni Pla­ne­ta­riów będą obcho­dzone 11 marca. W tym roku do Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego przy­je­chali przed­sta­wi­ciele: Pla­ne­ta­rium EC1, Cen­trum Nauki...

Read More

Konkurs na referat – WYNIKI | szkoły średnie

Posted by on 09 marca 2018

Konkurs na referat – WYNIKI  | szkoły średnie

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół średnich. 9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.       Spo­śród 6 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w składzie: dr Adam Micha­lec –   Prze­wod­ni­czący JURY dr Wal­de­mar Ogłoza mgr Bar­tło­miej Zakrzewski   przy­znała: I miej­sce  – Alek­san­drze Krzemień z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Mar­cina...

Read More

Astrowarsztaty 2018 już za nami

Posted by on 08 marca 2018

Astrowarsztaty 2018 już za nami

Siódme Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla nauczy­cieli zgro­ma­dziły w MOA kil­ka­na­ście osób, które w dniach od 9 do 12 lutego pra­co­wi­cie ćwi­czyły swoje umie­jęt­no­ści. Zaj­mo­wa­li­śmy się głów­nie prak­tyką wyko­ny­wa­nia i opra­co­wy­wa­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych, ale i tych doty­czą­cych Ziemi jako pla­nety. Nie bra­kło opo­wie­ści wypra­wo­wych, i tak Mate­usz Win­dak przed­sta­wił dzieje eks­pe­dy­cji na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca, a Tomasz Żyw­czak zaim­po­no­wał poka­zem spo­rej kolek­cji zdjęć...

Read More

Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Posted by on 02 marca 2018

Konkurs na referat – protokół komisji | szkoły średnie

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich został dzi­siaj zakończony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­­no­­­miczno-Astro­­­nau­­­ty­­cz­nego, które odbę­dzie się 9 marca 2018 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym. Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opra­co­wa­nia. Poni­żej...

Read More

Konkurs na referat – spis przesłanych prac | szkoły średnie

Posted by on 01 marca 2018

Konkurs na referat – spis przesłanych prac | szkoły średnie

26 lutego 2018 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XVIII Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich w roku szkol­nym 2017/2018. Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych. Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy! 2 marca 2018 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt...

Read More

Dzień Kobiet w Planetarium

Posted by on 27 lutego 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Z oka­zji Dnia Kobiet zapra­szamy Panie na seans w Pla­ne­ta­rium pod tytu­łem: “Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle”.   Po sean­sie – jeśli pogoda pozwoli – zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba przy uży­ciu naj­więk­szego naszego teleskopu.     czwar­tek  |  8 marca 2018  |  18:00 Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach Wstęp wolny!   Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­niczną – (12) 281 15 61 lub na poprzez niniej­szy formularz....

Read More

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Posted by on 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.           Pro­po­nu­jemy, co następuje:   WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i młodzieży (szcze­góły warsz­ta­tów – poniżej) od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00     POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy oraz zapew­niamy...

Read More