Kreatywne warsztaty KMO

Posted by on 26 kwietnia 2022

23.04.2022 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyły się kre­atywne warsz­taty dla nauczy­cieli, edu­ka­to­rów i opie­ku­nów Klubu Mło­dego Odkrywcy w ramach kon­kursu Regiony KMO. Dzięki wspar­ciu Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści udział w wyda­rze­niu był dla uczest­ni­ków bez­płatny. Celem spo­tka­nia było roz­wi­nię­cie sieci klu­bów KMO w regio­nie oraz wzmoc­nie­nie kom­pe­ten­cji opie­ku­nów ist­nie­ją­cych już Klubów.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzyła Wio­letta Ogłoza – koor­dy­na­tor KMO w Mało­pol­sce. Następ­nie uczest­nicy spo­tkali się z Kra­jo­wym Koor­dy­na­to­rem Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej Moniką Maśla­niec. Opo­wie­działa ona o zada­niach, jakie wyko­nuje w związku z peł­nioną przez sie­bie funk­cją. Następ­nie przed­sta­wiła obszerną listę lin­ków do stron inter­ne­to­wych, na któ­rych można zna­leźć liczne inspi­ra­cje na zaję­cia o tema­tyce astro­no­micz­nej. Pre­le­gentka poka­zała rów­nież, jak można te pro­po­zy­cje wyko­rzy­stać w prak­tyce i zapre­zen­to­wała foto­gra­fie wyko­nane pod­czas zajęć pro­wa­dzo­nego przez nią kółka astronomicznego.

Dla uczest­ni­ków był to bar­dzo pra­co­wity dzień – każdy bar­dzo aktyw­nie brał udział w trzech dwu­go­dzin­nych warsz­ta­tach. Zgod­nie z ideą KMO wszy­scy samo­dziel­nie eks­pe­ry­men­to­wali, pro­jek­to­wali i konstruowali.

Pod okiem Domi­nika Paster­naka odbyły się warsz­taty robo­tyczne, pod­czas któ­rych uczest­nicy budo­wali z łatwo dostęp­nych mate­ria­łów małe roboty z silniczkami.

Wio­letta Ogłoza zapro­siła uczest­ni­ków do labo­ra­to­rium, gdzie każdy mógł samo­dziel­nie wyko­nać mydła o róż­nych zapa­chach, kolo­rach i kształtach.

Warsz­taty pro­wa­dzone przez Wal­de­mara Ogłozę oka­zały się praw­dziwą skarb­nicą pomy­słów na zaję­cia astro­no­miczne dla pod­opiecz­nych w każ­dym wieku. Uczest­nicy wyko­nali m.in. zegary sło­neczne, obro­towe mapy nieba i oku­lary prze­zna­czone do bez­piecz­nych obser­wa­cji Słońca. Dzięki sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie udało się prze­pro­wa­dzić eks­pe­ry­menty obra­zu­jące, jak groźne dla wzroku mogą się oka­zać obser­wa­cje naszej dzien­nej gwiazdy bez odpo­wied­nich środ­ków ostrożności.

Pomię­dzy warsz­ta­tami uczest­nicy mieli oka­zję poroz­ma­wiać „przy kawie” i wymie­nić się pomy­słami oraz doświad­cze­niami. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia, poga­wędki z kulu­arów prze­nio­sły się na ofi­cjalne forum. Pod­czas dys­ku­sji każdy mógł przed­sta­wić swoje prze­my­śle­nia i komen­ta­rze. Ta wymiana zdań prze­pro­wa­dzona od razu po szko­le­niu prze­ro­dzi się w dłuż­szą mery­to­ryczną dys­ku­sję, która odbę­dzie się 21.05 2022, gdy uczest­nicy zdążą już prze­my­śleć pro­po­no­wane tematy i zre­ali­zo­wać ze swo­imi pod­opiecz­nymi zaję­cia inspi­ro­wane warsz­ta­tami, w któ­rych uczestniczyli.

Uczest­nicy opu­ścili budy­nek MOA z tor­bami peł­nymi pomocy dydak­tycz­nych i gło­wami peł­nymi pomysłów.

Dzię­ku­jemy za przy­by­cie i zapra­szamy na drugą część spo­tka­nia 21 maja!