Wycieczka do OA UJ

Posted by on 08 marca 2022

Ucznio­wie MOA bez względu na rodzaj zajęć, na które uczęsz­czają, będą mogli wziąć udział w bez­płat­nej wycieczce auto­ka­ro­wej do Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego na For­cie Skała w Kra­ko­wie. Pla­nu­jemy wyjazd spod MOA w sobotę, 12 marca br o godzi­nie 9, na miej­scu będziemy przed 10, zwie­dza­nie potrwa około dwóch godzin, po czym na godzinę 13 wró­cimy do MOA. Zapo­wiada się sło­neczna pogoda, ale będzie chłodno – należy się sto­sow­nie ubrać. Chętni do udziału pro­szeni są o zgła­sza­nie się do swo­ich nauczycieli.
Ter­min zgło­szeń upływa w pią­tek o godzi­nie 12.
Wszel­kie uwagi pro­szę zgła­szać na bie­żąco do kie­row­nika wycieczki Grze­go­rza Sęka pod numer 608–431-106 albo mailem na adres gsek@moa.edu.pl.