Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i opiekunów KMO

Posted by on 07 kwietnia 2022

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i opiekunów KMO

W soboty, 23 kwiet­nia oraz 21 maja zapra­szamy do udziału w cyklu kre­atyw­nych warsz­ta­tów Klubu Mło­dego Odkrywcy.
Spo­tka­nie dedy­ko­wane jest spo­łecz­no­ści opie­ku­nów, edu­ka­to­rów i innych osób zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy wspól­nie z Cen­trum Nauki Koper­nik oraz z Part­ne­rem Regio­nal­nym – MOA w Nie­po­ło­mi­cach, chcą roz­wi­jać pro­gram Klub Mło­dego Odkrywcy.
Razem będziemy eks­pe­ry­men­to­wać w labo­ra­to­rium, pozna­wać taj­niki robo­tyki i astronomii.
Warsz­taty będą pro­wa­dzone rów­no­le­gle, każdy uczest­nik weź­mie udział we wszyst­kich pro­po­no­wa­nych tematach.

Har­mo­no­gram warsztatów
“Kre­atywne Laboratorium”

Pierw­sze spo­tka­nie: sobota, 23 kwiet­nia 2022

8.30 – 9.15 – reje­stra­cja uczestników
9.15 – 10.00  – spo­tka­nie z Kra­jo­wym Koor­dy­na­to­rem Edu­ka­cji Astronomicznej
10.00 – 11.30 – warsz­taty I tura
11.30 – 12.00 – prze­rwa kawowa
12.00 – 13.30 – warsz­taty II tura
13.30 – 14.00 – obiad
14.00 – 15.30 – warsz­taty III tura
16.00 – 17.00 – wymiana doświad­czeń – dys­ku­sja, sieciowanie

Dru­gie spo­tka­nie: sobota, 21 maja 2022

9.30 – 10.00 – reje­stra­cja uczestników
10.00 – 12.00 – suk­cesy i porażki pod­czas reali­za­cji pro­jektu w Klu­bach – dys­ku­sja, wymiana doświad­czeń, sieciowanie
12.00 – 12.30 – prze­rwa kawowa
12.30 – 13.00 – pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów i roz­da­nie zaświadczeń
13.00 – 14.00 – seans w planetarium

Po warsz­ta­tach uczest­nicy otrzy­mają przy­go­to­wane pakiety pomocy dydak­tycz­nych do reali­za­cji zajęć z uczniami/ klubowiczami.

Miej­sce:                MOA Nie­po­ło­mice, ulica Miko­łaja Koper­nika 2
Czas trwa­nia:
pierw­sze spo­tka­nie: sobota, 23 kwiet­nia 2022 roku
dru­gie spo­tka­nie: sobota, 21 maja 2022 roku
Liczba miejsc ogra­ni­czona, pro­simy o zapisy poprzez for­mu­larz reje­stra­cyjny.