Wydarzenia na niebie – kwiecień 2022

Posted by on 30 marca 2022

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2022

W tym roku święta Wiel­ka­nocy wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Dla­czego? Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Ta skom­pli­ko­wana zasada jest w isto­cie prze­ło­że­niem na solarny w swej natu­rze kalen­darz juliań­ski kon­kret­nej daty 14 nisan z reli­gij­nego kalen­da­rza hebraj­skiego, który jest kalen­da­rzem lunarno-solar­nym. Data 14 nisan wyzna­cza w kalen­da­rzu hebraj­skim począ­tek święta Pas­chy, wokół któ­rego działy się wyda­rze­nia zbaw­cze. Wiel­ka­noc jest, więc świę­tem rucho­mym: może wypaść naj­wcze­śniej 22 marca, zaś naj­póź­niej 25 kwietnia.

Nato­miast na naszym nie­bie naj­wię­cej będzie się działo przed wscho­dem Słońca. Pla­nety Wenus, Mars, Jowisz i Saturn są widoczne na poran­nym nie­bie. Zaś Mer­ku­rego możemy obser­wo­wać pod koniec mie­siąca nad zachod­nim hory­zon­tem. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna do 4 kwiet­nia na wie­czor­nym nie­bie, następ­nie pojawi się od 26 kwiet­nia nad ranem. Wszyst­kie prze­loty ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. 30 kwiet­nia nastąpi czę­ściowe zaćmie­nie Słońca, jed­nak będzie nie­wi­doczne z terenu Polski.

1 IV – nów Księżyca

5 IV – nad ranem koniunk­cja Marsa i Saturna/wieczorem Księ­życ mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami

7 IV – Księ­życ w apogeum

9 IV – I kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Polluks

12 IV – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regulus/nad ranem koniunk­cja Jowi­sza i Neptuna

16 IV – peł­nia Księżyca

17 IV – Wielkanoc

18 IV – wie­czo­rem koniunk­cja Mer­ku­rego i Urana

19 IV – Księ­życ w perygeum

22 IV – Dzień Ziemi/maksimum roju Lirydy (ZHR=20)

23 IVIII kwa­dra Księżyca

24 IV – 32 rocz­nica wystrze­le­nia Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a

26 IV – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Marsa

27 IV – nad ranem koniunk­cja Księ­życa, Wenus i Jowisza

29 IV – mak­si­mum widocz­no­ści Mer­ku­rego na wie­czor­nym niebie

30 IV – nów Księżyca/koniunkcja Wenus i Jowisza/częściowe zaćmie­nie Słońca (nie­wi­doczne w Polsce)