II Konkurs “Astronomiczna liryka”

Posted by on 15 lutego 2022

II Konkurs “Astronomiczna liryka”

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza już po raz drugi kon­kurs na wiersz o tema­tyce astronomicznej.
Jest on skie­ro­wany do dzieci (od 10 lat), mło­dzieży, doro­słych i senio­rów  z terenu całej Polski.

Szcze­gólną uwagę będziemy zwra­cać na war­tość mery­to­ryczną i arty­styczną nade­sła­nych wierszy.

Na prace cze­kamy do 15 marca 2022r. Należy je wysłać  na adres mailowy wska­zany w regulaminie.

Wyniki ogło­simy 30 marca 2022r. poprzez naszą stronę internetową.

Naj­pięk­niej­sze dzieła lite­rac­kie zostaną nagrodzone.

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU