Obóz astronomiczny PERSEIDY 2017 – ogłoszenie!

Posted by on 21 kwietnia 2017

Obóz astronomiczny PERSEIDY 2017 – ogłoszenie!

 

[Aktu­ali­za­cja – 19 maja 2017]

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że powodu nie­wielu zgło­szeń uczest­ni­ków – tego­roczny Obóz “PERSEIDYnie odbę­dzie się.

Prze­pra­szamy!

 

 

Wzo­rem lat ubie­głych, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne orga­ni­zuje po raz dwu­na­sty Letni Obóz Obser­wa­cyjny „PERSEIDY” dla mło­dzieży od lat 11 do 19, chcą­cej roz­wi­jać swoje astro­no­miczne zain­te­re­so­wa­nia i pasje.

Tego­roczny obóz odbę­dzie się w ter­mi­nie od wtorku 1 sierp­nia do nie­dzieli 20 sierp­nia (czas trwa­nia obozu to 20 dni).

 

Miej­scem obozu będzie Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­styczne „Laj­ko­nik”, Lewałd Wielki 31, 14–120 Dąbrówno.
Miej­sco­wość ta jest poło­żona na Mazu­rach nie­opo­dal pól grun­waldz­kich, w oko­licy są piękne lasy i czy­ste jeziora, a niebo nocne jest wolne od łuny miejskiej.

Do dys­po­zy­cji obo­zo­wi­czów oddany zostaje sprzęt obser­wa­cyjny MOA – tele­skopy, lunety, kamery, sprzęt foto­gra­ficzny i akce­so­ria, ale wła­sne wypo­sa­że­nie jest mile widziane.
Biblio­teczka dys­po­nuje boga­tym zesta­wem ksią­żek i cza­so­pism, zaś sieć WIFI zapew­nia moż­li­wość korzy­sta­nia z zaso­bów Internetu.
Na tere­nie obozu są boiska do piłki siat­ko­wej i noż­nej, a na jezio­rze Mała Dąbrowa czeka 5 kaja­ków i dwie łodzie żaglowe typu Omega.

Kie­row­nic­two obozu od roku 2004 spo­czywa w rękach jego pomy­sło­dawcy, nauczy­ciela MOA Grze­go­rza Sęka, zaś kadrę sta­no­wią nasi wycho­wan­ko­wie, posia­da­jący sto­sowne kwalifikacje.

W trak­cie obozu odbę­dzie się cało­dzienna wycieczka auto­ka­rowa do Obser­wa­to­rium i Pla­ne­ta­rium w Olsz­ty­nie. Spę­dzimy rów­nież noc w Sta­cji Tere­no­wej Wydziału Bio­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego „Urwi­tałt” nad jezio­rem Łuk­najno, łącząc zachwyt nad nie­bem z podzi­wia­niem mazur­skiej przy­rody w samym jej sercu. Oprócz tego odbędą się krót­sze wycieczki: do Parku Kra­jo­bra­zo­wego „Dylew­ska Góra”, do rezer­watu „Sosny Tabor­skie” koło Ostródy oraz do Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Truszczynach.
Jeśli los pozwoli, weź­miemy także udział w jed­nej z imprez Festi­walu Wisły, jaki będzie trwał od 11 do 15 sierpnia.

Impre­sje z poprzed­nich obo­zów, w postaci gale­rii zdjęć i fil­mi­ków, można zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej – w sek­cji “Kro­nika WWW” znaj­du­ją­cej się w odno­śniku “Obser­wa­to­rium”.

Dla uczest­ni­ków z Kra­kowa i oko­lic zor­ga­ni­zo­wany będzie bez­płatny dojazd i powrót auto­ka­rem z Nie­po­ło­mic, pozo­stali uczest­nicy dojeż­dżają wła­snym sump­tem. Po uzgod­nie­niu moż­liwe jest zor­ga­ni­zo­wa­nie bez­płat­nego dowozu uczest­ni­ków ze sta­cji kole­jo­wej Działdowo.

Cał­ko­wity koszt obozu wynosi 1600 zł od osoby.

Kan­dy­da­tów pro­simy o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­nego.

Zgła­sza­jący, któ­rzy otrzy­mają potwier­dze­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nia, wpła­cają bez­zwrotną zaliczkę w wyso­ko­ści 200 zł do dnia 23 czerwca br.,  uzu­peł­nie­nie powinno wpły­nąć do dnia roz­po­czę­cia Obozu.

Numer konta do wpłat zosta­nie prze­słany wraz z kartą kwa­li­fi­ka­cyjną uczestnika.

Cał­ko­wita liczba miejsc na obo­zie wynosi 32.

Dodat­kowe infor­ma­cje dostępne są mailowo pod adre­sem gsek@moa.edu.pl albo tele­fo­nicz­nie bądź przy pomocy smsów pod nume­rem 608–431-106.

 

Grze­gorz Sęk