Spotkania “Konstruktorów Marzeń” – zaproszenie

Posted by on 12 kwietnia 2017

Spotkania “Konstruktorów Marzeń” – zaproszenie

 

Wszyst­kich edu­ka­to­rów dzia­ła­ją­cych w gim­na­zjach i lice­ach zain­te­re­so­wa­nych kon­stru­owa­niem i moż­li­wo­ściami wyko­rzy­sty­wa­nia go w edu­ka­cji zapra­szamy na jed­no­dniowe spo­tka­nia regio­nalne temu tema­towi poświęcone.

 

 

 

Co będziemy robić na spotkaniach?

Pod­czas każ­dego spo­tka­nia odbędą się:

  • wykład zapro­szo­nego gościa,
  • warsz­taty na temat moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia kon­stru­owa­nia w edukacji,
  • otwarta dys­ku­sja na ten temat.

Zakła­dany czas trwa­nia jed­nego spo­tka­nia to ok. 7 godzin.

 

Ter­miny i loka­li­za­cje spotkań:

  • 27 kwiet­nia 2017 – Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach (pod Krakowem)
  • 15 maja 2017 – Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy w Toruniu
  • 18 maja 2017 – Łódzki Uni­wer­sy­tet Dzie­cięcy (przy Poli­tech­nice Łódzkiej)
  • 23 maja 2017 – Aka­de­mia Mło­dych Odkryw­ców (przy Poli­tech­nice Wrocławskiej)

 

W Nie­po­ło­mi­cach wykład popro­wa­dzi Pan Domi­nik Kania – Pre­zes Zarządu firmy Woodward Poland, która na tere­nie Nie­po­ło­mic­kiej Strefy Inwe­sty­cyj­nej zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją i ser­wi­sem roz­wią­zań w zakre­sie sys­te­mów ste­ru­ją­cych dla ryn­ków lot­ni­czego i energetycznego.

Dodat­kowo, na popo­łu­dnie, zapla­no­wane są zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci i młodzieży.


[AKTUALIZACJA WPISU – 21 kwiet­nia 2016]

Szcze­góły spo­tka­nia w Niepołomicach:
Zapra­szamy do maj­ster­ko­wa­nia z “Koper­ni­kiem”


 

Jak się zgłaszać?

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać na adres: lukasz.derda@kopernik.org.pl

W mailu należy podać infor­ma­cję, któ­rego spo­tka­nia doty­czy zgłoszenie.

Liczba miejsc ogra­ni­czona jest do 15 (w przy­padku dużego zain­te­re­so­wa­nia moż­liwe jest nie­znacz­nie zwięk­sze­nie limitu). O zakwa­li­fi­ko­wa­niu do udziału w spo­tka­niu decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

 

 

 

Czym jest pro­jekt “Kon­struk­to­rzy Marzeń”?

Cen­trum Nauki Koper­nik wspól­nie z firmą Boeing, dążąc do sys­te­mo­wego roz­woju zain­te­re­so­wań i kom­pe­ten­cji mło­dych ludzi w obsza­rze nauk ści­słych i tech­nicz­nych (ang. STEM – Science, Tech­no­logy, Engi­ne­ering, Mathe­ma­tics), przy­go­to­wały pro­gram edu­ka­cyjny “Kon­struk­to­rzy Marzeń”, skie­ro­wany do uczniów i nauczy­cieli w Pol­sce. Będzie on wspie­rać nauczy­cieli w sto­so­wa­niu aktyw­nych metod ucze­nia, roz­wi­ja­ją­cych odpo­wie­dzial­ność i samo­dziel­ność uczniów. Słu­żyć będą temu zestawy edu­ka­cyjne, zapro­jek­to­wane w spo­sób umoż­li­wia­jący wie­lo­stop­niowe wyko­rzy­sta­nie w pro­ce­sie naucza­nia – od postę­po­wa­nia zgod­nie z pro­po­no­wa­nymi sce­na­riu­szami doświad­czeń do reali­za­cji pro­jek­tów opar­tych na wła­snych pomy­słach uczniów, także w dłu­go­ter­mi­no­wych cyklach doświad­czeń i eksperymentów.
Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów pro­jektu jest rów­nież cykl spo­tkań warsz­ta­to­wych odby­wa­ją­cych się w czte­rech miej­scach w Pol­sce, w tym w Niepołomicach.

 

Szy­mon Pitek