Wyjazd dla uczniów Obserwatorium – Słowacja

Posted by on 12 kwietnia 2017

Wyjazd dla uczniów Obserwatorium – Słowacja

Zapra­szamy uczniów w wieku powy­żej 13 lat do udziału w wycieczce astro­no­micz­nej do Sta­rej Leśnej (Sło­wa­cja), która odbę­dzie się pomiędzy
29 kwiet­nia, a 3 maja 2017 roku.

Wyjazd z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach 29 kwiet­nia o godzi­nie 15:00, powrót 3 maja w godzi­nach popołudniowych.

Zgło­sze­nia za pośred­nic­twem nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych zaję­cia w ter­mi­nie do wtorku 25 kwiet­nia.

 

W pro­gra­mie:

  1. zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Sta­rej Leśnej,
  2. cało­dzienna pie­sza wycieczka do Łom­nic­kiego Stawu i zwie­dza­nie tam­tej­szego Obser­wa­to­rium Astronomicznego,
  3. zwie­dza­nie Muzeum TANAP w Tatrzań­skiej Łomnicy
  4. wycieczka kolejka wąsko­to­rową ze Sta­rej Lesnej do Szczyrb­skiego Plesa. Zwie­dza­nie Jaskini Bielańskiej,
  5. wyjazd kolejką linową na Łom­nicę (tylko dla chęt­nych, bilet należy zaku­pić we wła­snym zakre­sie).

Noc­legi:
Pen­sjo­nat ‘Villa Altwal­dorf’ & Rekre­acyjny dom – Stara Lesna ul.Okružná 161/266, 059–52 Stará Lesná

Śnia­da­nia i kola­cje przy­go­to­wu­jemy sami, zaś obiady spo­ży­wamy w pobli­skiej restauracji.

Cena wyjazdu 250 zło­tych lub 60 euro od osoby.
Na miej­scu pła­cimy TYLKOEURO!!!

 

Uwaga – konieczne jest posia­da­nie przy sobie pasz­portu lub dowodu osobistego!!!

Liczba miejsc: 13.

 


AKTUALIZACJA WPISU [26 kwiet­nia 2017]

Wyjazd na obóz – z par­kingu przy Obser­wa­to­rium – 29 kwiet­nia (sobota) o godzi­nie 15:00.

Przy­po­mi­namy o zabra­niu dowo­dów oso­bi­stych lub pasz­por­tów. Osoby nie­peł­no­let­nie muszą ponadto posia­dać pod­pi­sany for­mu­larz zgody Rodziców.

 

Zgoda Rodzi­ców [PDF]