Konkurs plastyczny SPOJRZENIE NA NIEBO 2017

Posted by on 18 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny SPOJRZENIE NA NIEBO 2017

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach pod patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice ogła­sza w roku szkol­nym 2016/2017 IV Gminny Kon­kurs Pla­styczny „Spoj­rze­nie na niebo 2017” dla szkół pod­sta­wo­wych i pla­có­wek wycho­wa­nia pozasz­kol­nego.

 

 

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa w dniu 11 maja 2017 roku (czwar­tek).
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Komi­sję kon­kur­sową w dniu 16 maja 2017 roku (wto­rek).
  3. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród oraz wer­ni­saż wszyst­kich prac – 19 maja 2017 roku (pią­tek) godz. 10:00 w  Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

 

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU

 

 

Finał kon­kursu w 2016 roku