Zapraszamy do majsterkowania z „Kopernikiem”!

Posted by on 21 kwietnia 2017

Zapraszamy do majsterkowania z „Kopernikiem”!

 

27 kwiet­nia w Nie­po­ło­mi­cach eks­perci z Cen­trum Nauki Koper­nik prze­pro­wa­dzą wyjąt­kowe warsz­taty. Klej, piła i nożyczki zastą­pią tego dnia tra­dy­cyjne pod­ręcz­niki. Edu­ka­to­rzy będą mieli nie­co­dzienną oka­zję dowie­dzieć się, jak wyko­rzy­sty­wać ele­menty kon­stru­owa­nia, aby prze­pro­wa­dzić fascy­nu­jące zajęcia.

 

 

Warsz­taty przy­go­to­wuje i popro­wa­dzi Woj­ciech Karcz – jedyny Polak spo­śród grupy 20 wybit­nych eks­per­tów z całego świata, spe­cja­li­stów w zakre­sie edu­ka­cji z wyko­rzy­sta­niem kon­stru­owa­nia (FabLe­arn Fel­lows), powo­ła­nej przez Uni­wer­sy­tet Stan­ford. Pod­czas zajęć poma­gać mu będą tre­ne­rzy edu­ka­cyjni Cen­trum Nauki Kopernik.

 

Zaję­cia z kon­stru­owa­nia pod­czas forum KMO w War­sza­wie (fot. CNK/R. Kowalewski)

 

Warsz­taty odby­wają się w ramach pro­jektu edu­ka­cyj­nego „Kon­struk­to­rzy Marzeń”, któ­rego ofi­cjal­nym part­ne­rem jest firma Boeing. Pod­czas spo­tka­nia będzie można zapo­znać się także z wyjąt­ko­wym zesta­wem edu­ka­cyj­nym „Kon­struk­to­rzy Marzeń”. Dzięki zesta­wowi ucznio­wie zrze­szeni w sieci Klu­bów Mło­dego Odkrywcy mają oka­zję wkro­czyć do „lot­ni­czego świata”. Wielu z nich po raz pierw­szy styka się z taj­ni­kami inży­nier­skiej pracy. Cen­trum Nauki Koper­nik wspól­nie z firmą Boeing wspiera w ten spo­sób roz­wój zain­te­re­so­wań i kom­pe­ten­cji mło­dych ludzi w obsza­rze nauki, tech­no­lo­gii, inży­nie­rii i mate­ma­tyki (ang. STEM). Poka­zu­jemy, jak na nowo wyko­rzy­stać kon­stru­owa­nie do prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy w szkole. Udo­wad­niamy, że można to robić w pro­fe­sjo­nalny, a zara­zem atrak­cyjny sposób.

Jak to robimy? W Cen­trum Nauki Koper­nik nie ma sztyw­nych zasad zwie­dza­nia. Podob­nie jest z naszymi pro­po­zy­cjami edu­ka­cyj­nymi – mają one cha­rak­ter otwarty. W trak­cie spo­tka­nia chcie­li­by­śmy wymie­nić się doświad­cze­niami w maj­stro­wa­niu, kon­stru­owa­niu, budo­wa­niu i eks­pe­ry­men­to­wa­niu. Każdy robi to na swój spo­sób – dla­tego chcemy zain­spi­ro­wać się sobą wza­jem­nie i uczyć się od sie­bie! Gościem spe­cjal­nym wyda­rze­nia będzie Domi­nik Kania – Pre­zes Zarządu Woodward Pol­ska, firmy zaj­mu­ją­cej się pro­jek­to­wa­niem sys­te­mów ste­ru­ją­cych dla ryn­ków lot­ni­czego i ener­ge­tycz­nego. Popro­wa­dzi wykład pt. Pro­to­ty­po­wa­nie i metoda inży­nie­ryjna w świe­cie aeronautyki.

 

Warsz­taty z kon­stru­owa­nia odbędą się 27 kwiet­nia w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Koper­nika 2 (pod Kra­ko­wem). Godziny: 09:30 – 17:00. Liczba miejsc ograniczona!

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać pod adres: lukasz.derda@kopernik.org.pl

Orga­ni­za­to­rzy opła­cają koszty szko­le­nia, prze­rwę kawową i posi­łek w trak­cie warsztatów.

 

Nasi eks­perci:

Woj­ciech Karcz – Koor­dy­na­tor pro­jektu FabLe­arn w Cen­trum Nauki Koper­nik. W ramach tego pro­jektu przy­go­to­wuje i pro­wa­dzi warsz­taty dla dzieci i mło­dzieży, pod­czas któ­rych uczest­nicy uży­wają samo­dziel­nie narzę­dzi do kon­stru­owa­nia róż­nego rodzaju pro­to­ty­pów, urzą­dzeń i kon­struk­cji. Woj­ciech inte­re­suje się rów­nież wszel­kimi tech­no­lo­giami, które mogą zostać w kre­atywny spo­sób wyko­rzy­stane w edu­ka­cji (Ardu­ino, Rasp­ber­ryPi, Micro:bit, lit­tle­Bits, MakeyMakey).

 

Domi­nik Kania, gość spe­cjalny, Pre­zes Zarządu Woodward Pol­ska, firmy zaj­mu­ją­cej się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją i ser­wi­sem roz­wią­zań w zakre­sie sys­te­mów ste­ru­ją­cych dla ryn­ków lot­ni­czego i ener­ge­tycz­nego. Eks­pe­ry­men­ta­tor i prak­tyk nowo­cze­snych metod zarzą­dza­nia, spon­sor pro­jek­tów Six Sigma, tre­ner pro­wa­dzący szko­le­nia z zakresu kul­tury Lean oraz Lean w Prak­tyce. Coach i men­tor w zakre­sie cią­głego dosko­na­le­nia, wyznawca usys­te­ma­ty­zo­wa­nego i opar­tego na danych podej­ścia do roz­wią­zy­wa­nia problemów.
Chcesz zoba­czyć jak wygląda kon­stru­owa­nie w Koper­niku, odwiedź nasz kanał na YT:

 

Mate­riały Cen­trum Nauki Kopernik