Spojrzenie w kwietniowe niebo 2017

Posted by on 08 kwietnia 2017

Spojrzenie w kwietniowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2017

Suchy marzec, kwie­cień mokry, maj chłodny – wtedy rok niegłodny” -

przy­sło­wie pięk­nie pasuje nie tylko na Prima Apri­lis, ale wyraża przy oka­zji naszą nadzieję na praw­dziwą wio­senną aurę. Tęsk­nimy bar­dzo za sło­necz­nymi dniami, które powinny wyna­gro­dzić nam tego­roczne smo­gowe i mroźne dni zimowe. Dla­tego ogrom­nie pocie­sza­ją­cym będzie fakt, iż w tym mie­siącu Słońce sys­te­ma­tycz­nie wznosi się coraz wyżej ponad rów­nik nie­bie­ski tak, że w ciągu kwiet­nia, w Mało­pol­sce, przy­bę­dzie dnia dokład­nie o 103 minuty.
Ponadto, na Prima Apri­lis, musimy się już na dobre przy­zwy­czaić do czasu let­niego, bowiem Słońce wscho­dzi o godz. 6.16, a zacho­dzi o 19.12. Nato­miast w ostat­nim dniu mie­siąca, wschód Słońca nastąpi już o 5.18, a zachód dopiero o 19.57, zatem ostat­niego kwiet­nia, dzień będzie trwał 14 godzin i 39 minut; będzie już dłuż­szy od naj­krót­szego dnia roku aż o 6 godzin i 34 minuty, ale jesz­cze krót­szy o 104 minuty od tego naj­dłuż­szego, czerw­co­wego dnia.

Przez cały mie­siąc, a szcze­gól­nie w dru­giej i trze­ciej deka­dzie, będziemy noto­wać niską aktyw­ność magne­tyczną Słońca, bowiem nasza gwiazda znaj­duje się obec­nie w fazie prze­cho­dze­nia do mini­mum aktyw­no­ści tzw. jede­na­sto­let­niego cyklu. Naj­czę­ściej liczba Wolfa, czyli ilość grup i plam na tar­czy Słońca, wyno­sić będzie co naj­wy­żej kilkadziesiąt.

W  dniu 20 kwiet­nia o godz. 05.10, Słońce wstę­puje w znak Byka. Ponadto, jak corocz­nie, 22 kwiet­nia obcho­dzimy Świa­towy Dzień Ziemi – zatem patrząc w niebo, nie zapo­mi­najmy o naszej Błę­kit­nej Planecie.

Jeśli cho­dzi o Księ­życ, to w ostat­niej deka­dzie mie­siąca nie będzie nam prze­szka­dzał w noc­nych obser­wa­cjach nieba, bowiem kolej­ność faz Księ­życa w kwiet­niu będzie następująca:

  • pierw­sza kwa­dra 3.IV. o godz. 20.39,
  • peł­nia 11.IV. o godz. 08.08,
  • ostat­nia kwa­dra 19.IV. o godz. 11.57,
  • nów 26.IV. o godz. 14.16.

Ponie­waż peł­nia 11 kwiet­nia jest pierw­szą  wio­senną peł­nią, dla­tego 16 kwiet­nia będzie Nie­dzielą Wiel­ka­nocną.

Naj­da­lej od Ziemi (w apo­geum) znaj­dzie się Księ­życ 15.IV. o godz. 12, a naj­bli­żej Ziemi (w pery­geum) będzie 27.IV. o godz. 18.

Ponadto Księ­życ w swej wędrówce po nie­bo­skło­nie, zakryje dnia 28.IV. o godz. 20 Alde­ba­rana, naj­ja­śniej­szą gwiazdę w kon­ste­la­cji Byka.  Nie pogar­dzi też bli­skim spo­tka­niem z  Jowi­szem 10.IV. o godz. 23.

Jeśli chcemy obser­wo­wać pla­nety -

to Mer­ku­rego będzie można zoba­czyć, na wie­czor­nym nie­bie, w pierw­szym tygo­dniu mie­siąca, w godzinę po zacho­dzie Słońca, po czym skryje się w jego pro­mie­niach, by poja­wić się nam o świ­cie na poran­nym nie­bie, ale dopiero 29.IV.

Tajem­ni­cza Wenus jako Gwiazda Poranna, domi­nuje nisko na wschod­nim nie­bie, wyprze­dza­jąc coraz to bar­dziej w cza­sie wschód Słońca, aby ran­kiem 30.IV. osią­gnąć swą mak­sy­malną jasność.

Czer­wo­nawy Mars, widoczny będzie wie­czo­rem coraz to kró­cej nad hory­zon­tem, począt­kowo w gwiaz­do­zbio­rze Barana, a od połowy mie­siąca w kon­ste­la­cji Byka, gdzie 7 maja zbliży się w swej wędrówce po nie­bie,  na 6 stopni do Alde­ba­rana.

Jowi­sza, gosz­czą­cego w gwiaz­do­zbio­rze Panny, z cha­rak­te­ry­stycz­nym cyklo­nem – czer­woną plamą – na jego połu­dnio­wej pół­kuli, wraz z gro­madką czte­rech naj­ja­śniej­szych sate­li­tów, można będzie obser­wo­wać przez całą noc, bowiem 7.IV. pla­neta będzie w opo­zy­cji do Słońca.

Saturna, z pięk­nie pre­zen­tu­ją­cymi się pier­ście­niami, który świeci na tle gwiaz­do­zbioru Strzelca, możemy obser­wo­wać w dru­giej poło­wie nocy. Stop­niowo będzie on prze­by­wał coraz to dłu­żej ponad hory­zon­tem, bowiem zbliża się do czerw­co­wej opozycji.

Uran prze­bywa w gwiaz­do­zbio­rze Ryb, ale kryje się przez cały mie­siąc w pro­mie­niach sło­necz­nych,  wyłoni się nam dopiero z zórz poran­nych z począt­kiem maja.

Nep­tun, prze­bywa w Wod­niku, a możemy go obser­wo­wać przez lunetę ran­kiem, krótko przed świ­tem. Aby w/w  zja­wi­ska móc obser­wo­wać i zapo­znać się z ich inter­pre­ta­cją, możemy zło­żyć wizytę w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (tel. 12- 281–15-61).

Od 15 do 25 kwiet­nia pro­mie­niują mete­ory z roju kwiet­nio­wych Liry­dów.  Radiant mete­orów leży w pobliżu Wegi, naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Lutni.  Mak­si­mum aktyw­no­ści (do 30 prze­lo­tów na godzinę) przy­pada na 22 kwiet­nia. W tym roku warunki do ich obser­wa­cji są dobre, gdyż w wie­czor­nych obser­wa­cjach nie będzie nam prze­szka­dzał Księ­życ podą­ża­jący do nowiu.

 

Oto tylko naj­waż­niej­sze zja­wi­ska na nie­bie, które pole­cał­bym do obser­wa­cji, z oka­zji, wio­sen­nych spa­ce­rów przy bez­chmur­nym nie­bie, czego wszyst­kim Pań­stwu ser­decz­nie życzę, jed­no­cze­śnie przy­po­mnijmy sobie opty­mi­styczne sta­ro­pol­skie przysłowie:

Grzmot  w  kwiet­niu – dobra nowina,  już szron roślin nie pościna”.