Sezon Pikników pod Gwiazdami rozpoczęty!

Posted by on 06 kwietnia 2017

Sezon Pikników pod Gwiazdami rozpoczęty!

Dzieci ze szkoły pod­sta­wo­wej w Iwko­wej przy­je­chały do MOA we środę wie­czo­rem na pierw­szy w tym roku kalen­da­rzo­wym Pik­nik pod Gwiaz­dami. Po roz­lo­ko­wa­niu w dom­kach zabra­li­śmy je na pie­szą wycieczkę po Nie­po­ło­mi­cach. Ponie­waż zachmu­rzone niebo gro­ziło desz­czem w każ­dej chwili, skró­ci­li­śmy trasę pomi­ja­jąc Kopiec Grun­waldzki. Przy fon­tan­nie z figurą Justyny dzieci poznały histo­rię polo­wa­nia króla Ste­fana Bato­rego, a przy pomniku króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego odczy­tana została treść pamiąt­ko­wej tablicy, po czym ocho­czo gła­skano prawą dłoń kró­lew­skiego chrze­śniaka, który patrzy z wdzięcz­no­ścią na swo­jego dobrodzieja.

 

Na zam­kowy dzie­dzińcu było sporo oka­zji do robie­nia zbio­ro­wych zdjęć, jedno z nich powstało przy rzeź­bie natu­ral­nej wiel­ko­ści, przed­sta­wia­ją­cej scenę z obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”.

 

Legenda o cza­kra­mie, wmu­ro­wa­nym w zam­kową ścianę, wywo­łała falę entu­zja­zmu – każdy chciał spraw­dzić, czy któ­ryś z kamieni nie jest wyraź­nie cie­plej­szy od innych wsku­tek bez­po­śred­niego połą­cze­nia z Kosmo­sem (cokol­wiek to znaczy).

 

Na zakoń­cze­nie spa­ceru dzieci odwie­dziły miej­scową wio­skę indiań­ską, dając upust chęci zabawy i demon­stru­jąc spraw­ność fizyczną.

 

Kolejne godziny upły­nęły na wykła­dach i pre­zen­ta­cjach, aby pobyt w MOA przy­niósł korzy­ści w postaci przy­ro­stu wie­dzy uczniów. Jedną z atrak­cyj­niej­szych form nauki przez zabawę jest ukła­da­nie mapy Księ­życa z 25 kawał­ków, umiesz­czo­nych na magne­tycz­nych pod­kład­kach. Po skom­ple­to­wa­niu ukła­danki nale­żało rów­nież umie­ścić w sto­sow­nych miej­scach nazwy kil­ku­na­stu utwo­rów – mórz, pasm gór­skich oraz kra­te­rów księżycowych.

 

Pra­co­wity i pełen atrak­cji dzień zakoń­czył seans w Pla­ne­ta­rium, w trak­cie któ­rego omó­wiony został wygląd i ruchy obiek­tów noc­nego nieba. Oczy­wi­ście w prze­rwie opie­ku­no­wie przy­rzą­dzili na grillu posi­łek, na szczę­ście deszcz chwi­lowo ustał i można było zjeść kieł­ba­ski na powie­trzu. Pora­nek następ­nego dnia przy­niósł zaję­cia zwią­zane z foto­gra­fo­wa­niem Ziemi z pokładu ISS przy uży­ciu pro­gramu Ear­th­KAM, a także odbyły się zawodu we wrzu­ca­niu gwiazdy czyli sta­lo­wej kulki do czar­nej dziury zre­ali­zo­wa­nej w postaci odpo­wied­niego profilu.

 

Zwy­cię­ska dru­żyna czyli ta któ­rej kulka wiro­wała naj­dłu­żej, otrzy­mała upo­minki, czyli wybrane zdję­cia zja­wisk i obiek­tów astronomicznych.

 

 

Taka forma kształ­ce­nia, jak opi­sany tu Pik­nik pod Gwiaz­dami daje moż­li­wość innego ani­żeli w szkole prze­kazu wie­dzy, połą­czo­nego z ele­men­tami roz­rywki. Kil­ku­na­ścioro uczest­ni­ków spę­dza w naszym obser­wa­to­rium czas od godziny osiem­na­stej do dzie­sią­tej następ­nego dnia, otrzy­mu­jąc noc­leg i warunki do spo­rzą­dza­nia posił­ków. Wykwa­li­fi­ko­wani nauczy­ciele wraz z opie­ku­nami zapew­niają bez­pie­czeń­stwo w trak­cie wycieczki i noc­nych poka­zów, zaś pro­gram jest tak skon­stru­owany aby nawet w desz­czową pogodę dzieci miały inte­re­su­jące zaję­cia. Zaś gdy niebo jest roz­gwież­dżone albo kiedy widać Księ­życ i można użyć tele­skopy do oglą­da­nia jego nie­zwy­kle bogato ukształ­to­wa­nej powierzchni, a ran­kiem sło­neczko zdra­dza tajem­nicę wyglądu swo­jej tar­czy, wspo­mnie­nia wyno­szone z pik­niku są jesz­cze bogat­sze. Zapra­szamy zatem do MOA grupy do 32 osób bez względu na stan pogody, szcze­gó­łowe infor­ma­cje są dostępne na naszej stro­nie internetowej.

 

Grze­gorz Sęk